Bendrosios sąlygos

Galioja nuo 2023 m. gegužės 26 d.

1. PASLAUGŲ TEIKIMAS

Teisines paslaugas Kontoros vardu teikia tiktai tos jurisdikcijos, kurioje yra įregistruota Kontora, advokatūros (toliau – „Vietinė advokatūra“) nariai (toliau – „Advokatai“). Teikdami teisines paslaugas Advokatai gali įtraukti kitus Kontoroje dirbančius ar kitaip pasitelktus asmenis. Tokie asmenys negali teikti Klientui teisinių paslaugų savarankiškai: jie gali tik padėti Advokatams ir dirbti pastariesiems prižiūrint. Asmenų, teikiančių teisines paslaugas Kontoros vardu, ir kitų darbuotojų sąrašą galima rasti Kontoros interneto svetainėje adresu www.cobalt.legal.

Išoriniai specialistai, įskaitant COBALT kontoras ar kitas advokatų kontoras kitose jurisdikcijose, gali būti pasitelkti tik gavus išankstinį Kliento pritarimą. Kontora neprisiima jokios atsakomybės už išorinių specialistų priskaičiuotus paslaugų mokesčius ar išlaidas. Klientas sutinka atlyginti išorinių specialistų, kurie buvo pasitelkti Klientui sutikus, priskaičiuotus mokesčius ir išlaidas.

Kontora savo veikloje laikosi atitinkamų aplinkosaugos, socialinės atsakomybės ir valdysenos (angl. ESG) aspektus reglamentuojančių teisės aktų nuostatų. Kaip numatyta Kontoros interneto svetainėje paskelbtame Verslo partnerių etikos kodekse, Kontora turi lūkestį, kad ir jos klientai, tiekėjai ir subrangovai savo veiklą, įskaitant sąveikoje su aplinka ir visuomene, taip pat vykdytų etiškai, atsakingai ir laikydamiesi teisės aktų reikalavimų.

2. PASLAUGŲ APIMTIS

Kontora teikia tik teisines paslaugas. Konsultacijų kitose srityse, pavyzdžiui (tačiau tuo neapsiribojant) konsultacijų finansų, apskaitos, aplinkos apsaugos, technikos srityse, Kontora neteikia.

Kontora gali pateikti savo nuomonę klausimais, susijusiais su kitų jurisdikcijų teise, tačiau tai nėra laikoma teisinių konsultacijų teikimu ir Kontora neprisiima atsakomybės už tokios pareikštos nuomonės teisingumą.

Klientas pateiks Kontorai visą su Pavedimu susijusią reikšmingą informaciją bei dokumentus ir informuos Kontorą apie bet kokias pasikeitusias aplinkybes.

Jei Klientas nepateikia pagrįstų prieštaravimų dėl suteiktų paslaugų per vieną mėnesį nuo tada, kai jam buvo suteikta atitinkama konsultacija arba perduotas darbo rezultatas, laikoma, kad Klientas priėmė jam suteiktas paslaugas ir bet kokios su jomis susijusios pretenzijos nebegali būti reiškiamos.

Kai Kontora baigia vykdyti Pavedimą, jai nereikia keisti ar atnaujinti jokios Klientui pateiktos ar parengtos informacijos, teisinių išvadų ar dokumentų tuo atveju, jeigu buvo pakeisti arba panaikinti teisės aktai, pasikeitė teismų praktika arba pasikeitė aplinkybės.

3. HONORARAS IR SĄSKAITŲ PATEIKIMAS

Klientas moka Kontorai už suteiktas teisines paslaugas pagal Specialiosiose sąlygose pateiktas nuostatas arba kaip Klientas ir Kontora susitaria elektroniniu paštu.

Jei susitariama dėl valandinių įkainių, Kontora skaičiuoja Klientui mokestį už laiką, kurį jo darbuotojai paslaugų teikimo tikslais praleidžia vykdami pas Klientą arba bet kurį trečią asmenį ar įstaigą, taip pat už telefoninius pokalbius, susijusius su Kliento reikalais, įskaitant pokalbius su Klientu, kitais Kliento patarėjais ar kitai šaliai atstovaujančiu teisės patarėju.

Pavedimo vykdymui sugaištas laikas yra registruojamas laiko apskaitos sistemoje. Minimalus laiko apskaitos vienetas neviršys 15 minučių.

Kontora gali vienašališkai keisti sutartus valandinius įkainius, ne vėliau kaip prieš 30 kalendorinių dienų pranešdama apie tai Klientui. Jei Klientas nesutinka su naujais valandiniais įkainiais, jis per 20 kalendorinių nuo pranešimo dienos gali nutraukti Sutartį pateikdamas pranešimą Kontorai. Jei Sutartis nenutraukiama, taikomi naujieji įkainiai.

Kontoros pateiktas preliminarus honoraro dydis visais atvejais yra orientacinis ir apskaičiuojamas remiantis tuo metu Kontoros turima informacija.

Kontora gali pasirinkti teisininkus konkrečiam Pavedimui vykdyti, ir, prireikus, gali juos keisti Pavedimo vykdymo metu. Kontora derins su Klientu klausimus dėl pagrįstų honorarų už laiką, kurį, vykstant teisininkų pasikeitimui, sugaišo teisininkai, perimdami Pavedimui vykdyti reikiamas pareigas.

Kontora gali atlikti veiksmus, kuriuos, jos nuomone, būtina ar patartina atlikti siekiant įvykdyti Pavedimą, ir, vykdydama Pavedimą, gali patirti ir savo lėšomis padengti pagrįstai reikalingas išlaidas (įskaitant, tačiau tuo neapsiribojant, kelionės, vertimo išlaidas, , atlyginimą notarui, žyminius mokesčius, kurjerio paslaugų, informacijos paieškos duomenų bazėse išlaidas). Klientas sutinka kartu su honoraru apmokėti ir tokias Kontoros lėšomis padengtas išlaidas.

Sąskaitas Kontora išrašo kas mėnesį. Sąskaitos apmokėjimo terminas yra 10 kalendorinių dienų. Jei per mokėjimo terminą Klientas nepareiškia pagrįstų prieštaravimų dėl sąskaitos, laikoma, kad jis priėmė sąskaitą ir nebegali reikšti jokių su ja susijusių pretenzijų.

Įstatymų numatytais atvejais honoraras mokamas su įstatymuose nustatyto dydžio pridėtinės vertės mokesčiu.

Jeigu dėl kokių nors priežasčių Klientas privalo išskaičiuoti ar atskaityti kokius nors mokesčius ar kitas sumas (pavyzdžiui, banko paslaugų mokesčius) iš Kontoros sąskaitoje nurodytos sumos, Klientas sumokės ir padengs tokius mokesčius ar kitas sumas ir užtikrins, kad Kontora gautų visą sąskaitos sumą, kaip ir tuo atveju, jeigu nebūtų reikalavimo atlikti tuos išskaitymus ar atskaitymus.

Jeigu sąskaita neapmokama laiku, Kontora turi teisę sustabdyti teisinių paslaugų teikimą ir skaičiuoti 0,06 % dydžio delspinigius nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną vėlavimo dieną, kol Klientas nesumokės visų pradelstų sumų.

Klientas atlygins Kontorai išlaidas, kurias Kontora patirs išieškodama bet kokias pradelstas sumas.

4. INTERESŲ KONFLIKTAS

Prieš imdamasi bet kurio Pavedimo Kontora atlieka vidinį interesų konflikto patikrinimą, norėdama įsitikinti, kad Kontora gali imtis Pavedimo pagal Vietinės advokatūros taisykles.

Nepaisant patikrinimo procedūrų, gali atsirasti aplinkybės, dėl kurių Kontora negali atstovauti Klientui vykdomame ar būsimame pavedime. Šiais atvejais taikomos Vietinės advokatūros interesų konfliktus reglamentuojančios profesinės etikos normos ir Kontora turi teisę nutraukti Sutartį.

Sutartis nesukuria abipusio išimtinumo santykių. Klientas gali naudotis kitų kontorų paslaugomis. Kontora gali teikti teisinę pagalbą kitiems asmenims ir vykdyti pavedimus, nesusijusius su Pavedimu, įskaitant paslaugų teikimą asmenims, vykdantiems veiklą toje pačioje srityje kaip ir Klientas, arba asmenims, galintiems turėti interesų, prieštaraujančių Kliento interesams.

5. INFORMACIJOS PERDAVIMAS ELEKTRONINĖMIS PRIEMONĖMIS IR DOKUMENTŲ ORIGINALAI

Klientas sutinka keistis informacija elektroninėmis priemonėmis. Klientas yra informuotas apie rizikas, susijusias su informacijos perdavimu elektroninėmis priemonėmis: pranešimai gali būti gauti pavėluotai arba gali būti nepristatyti, konfidenciali ir asmeninė informacija gali būti tyčia ar netyčia pakeista arba pavogta ar atskleista tretiesiems asmenims. Kontora neprisiima atsakomybės už riziką, susijusią su informacijos perdavimu elektroninėmis priemonėmis.

Priemonės, kurių Kontora imasi tam, kad apsaugotų elektroninėmis priemonėmis perduodamą informaciją ir užtikrintų jos konfidencialumą bei išsaugojimą, tam tikrais atvejais gali blokuoti Kliento informacijos perdavimą elektroninėmis priemonėmis. Klientas po svarbaus elektroninio pranešimo išsiuntimo papildomai susisieks telefonu arba paprašys, kad Kontora patvirtintų elektroninio laiško gavimą.

Kontora nėra atsakinga už bet kokį įsipareigojimų nevykdymą dėl kibernetinių atakų arba bet kokio įsibrovimo ar įsikišimo į Kontoros IT sistemas ar ryšio kanalus.

Baigusi vykdyti Pavedimą ar nutraukus Sutartį, Kontora grąžins visus jai perduotus su Pavedimu susijusių dokumentų originalus; Kontorai nebereikės saugoti ar pateikti jokių su užbaigtu vykdyti Pavedimu susijusių dokumentų ar informacijos.

6. PRINCIPAS „PAŽINK SAVO KLIENTĄ“ IR PVM MOKĖTOJO INFORMACIJA

Vadovaudamasi pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevenciją, platinimo kontrolę ir finansinių sankcijų taikymą reglamentuojančiais teisės aktais (toliau – „Pinigų plovimo prevencijos (PPP) nuostatos“), tam tikrais atvejais Kontora privalo nustatyti Klientą, Kliento vardu veikiančius asmenis ir Kliento galutinius naudos gavėjus. Kontora taip pat gali prašyti suteikti informaciją apie Kliento lėšų kilmę ar kitas aplinkybes tam, kad geriau pažintų Klientą. Kontora gali būti įpareigota atsisakyti vykdyti ar sustabdyti Pavedimo vykdymą ir pranešti atitinkamoms institucijoms bei vykdyti jų teisėtus nurodymus, jeigu Klientas nepateikia reikalaujamos informacijos, arba jeigu sandoris yra įtartinas, arba yra įtarimų dėl teroristų finansavimo, pinigų plovimo ar sankcijų apėjimo arba pažeidimo.

Nors Kontora turi profesinę ir teisinę prievolę neatskleisti informacijos apie savo klientus ir jiems teikiamas teisines paslaugas, pagal taikomus Įstatymus Kontorai gali atsirasti prievolė informuoti atitinkamas institucijas apie sandorius, kurių vykdymui naudojama suma grynaisiais viršija nustatytas ribas, arba jeigu Kontorai tampa žinoma arba Kontora turi pagrindo įtarti, kad kuris nors Kliento vardu vykdomas sandoris gali pažeisti PPP nuostatas. Jeigu atstovaujant ar teikiant konsultacijas Klientui bet kuriuo metu paaiškėja, kad Kontorai kyla pareiga pranešti atsakingoms institucijoms apie klausimus, susijusius su pinigų plovimu ar sankcijomis, Kontorai gali būti neleista informuoti Kliento apie pateiktą pranešimą ar jo pateikimo priežastis.

Tam tikrais Įstatymų nustatytais atvejais Kontorai gali atsirasti prievolė pateikti informaciją mokesčių administravimo ir muitinės institucijoms apie Kliento PVM mokėtojo kodą ir Kliento įsigytų paslaugų vertę. Be to, tam tikrais atvejais institucijos ir bankroto administratoriai gali reikalauti pateikti Kontoros išrašytas sąskaitas ir jų priedus.

Kontora taip pat gali atskleisti informaciją paslaugų teikėjams iš išorės, jei yra perdavusi tam tikrą PPP nuostatose reguliuojamą veiklą vykdyti kitiems paslaugų teikėjams, taip pat komerciniams bankams ir kitiems finansinių paslaugų teikėjams, kad jie galėtų vykdyti savo įstatyminius įsipareigojimus, susijusius su PPP nuostatų vykdymu.

Klientas supranta ir sutinka, kad pirmiau nurodytų priemonių taikymas, kuris yra Kontorai taikoma imperatyvi prievolė arba yra būtinas santykiams su Kontoros sutartiniais partneriais (visų pirma, komerciniais bankais) palaikyti, nėra profesinės paslapties pažeidimas.

Klientas taip pat supranta, kad jei Klientas yra pateikęs Kontorai informaciją apie savo galutinį naudos gavėją, nuobaudas ar pažeidimus, Klientas įsipareigoja informuoti Kontorą apie atitinkamus tokios informacijos pasikeitimus, tais atvejais, kai yra aktyvūs atstovavimo klientui santykiai, per 10 kalendorinių dienų, kitais atvejais – prieš duodamas Kontorai papildomą Pavedimą. Kontora turi teisę sustabdyti arba nutraukti teisinių paslaugų teikimą, jei paaiškėja informacija apie Kliento ar su juo susijusių asmenų veiklą ar sandorius, kuri neatitinka Kontoros rizikos apetito pinigų plovimo prevencijos ar sankcijų įgyvendinimo srityje. Klientas supranta ir sutinka, kad tokiomis aplinkybėmis teisinių paslaugų teikimo sustabdymas ar nutraukimas nėra Sutarties pažeidimas.

7. ASMENS DUOMENYS

Teikdama teisines paslaugas Kontora tvarko Kliento ir su juo tiesiogiai susijusių asmenų (pvz., darbuotojų, atstovų ir sandorių šalių) duomenis laikydamasi taikytinų teisės aktų, įskaitant Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (2016/679) ir galiojančius nacionalinius duomenų apsaugos teisės aktus.

Klientas patvirtina, kad jis turi teisinį pagrindą perduoti asmens duomenis Kontorai ir, jei reikia, duomenų subjektai yra supažindinti su Kontoros privatumo pranešimu, kurį galima rasti interneto svetainėje www.cobalt.legal.

Klientas privalo nedelsdamas informuoti Kontorą apie bet kokias konkrečias tvarkymo priemones, kurios jam yra būtinos Kontorai perduotų asmens duomenų atžvilgiu.

Vykdydama Kliento Pavedimą Kontora gali tvarkyti asmens duomenis veikdama kaip duomenų valdytojas arba, išimtiniais atvejais, kaip duomenų tvarkytojas..

Privatumo pranešime, kurį galima rasti interneto svetainėje www.cobalt.legal, paaiškinama, kaip teikdama teisines paslaugas Kontora renka ir naudoja informaciją tvarkydama asmens duomenis kaip duomenų valdytojas. Jei išimtiniais atvejais Kontora tvarkys asmens duomenis veikdama kaip duomenų tvarkytojas, šios Sutarties dalimi taps duomenų tvarkymo sutartis, kurioje yra paaiškinamos Kliento ir Kontoros teisės ir pareigos. Ją galima rasti interneto svetainėje www.cobalt.legal.

8. INTELEKTINĖ NUOSAVYBĖ, KONFIDENCIALUMO IR NEVILIOJIMO ĮSIPAREIGOJIMAI

Autorių teisės ir kitos intelektinės nuosavybės teisės į Pavedimo vykdymo metu Kontoros sukurtą darbo rezultatą priklauso Kontorai. Vis dėlto, Klientas gali naudoti šį advokatų darbo rezultatą tais tikslais, kuriais jis gavo šį rezultatą.

Atsižvelgdama į Įstatymą ir šių Bendrųjų sąlygų 8 ir 9 straipsnį, taip pat į 6 straipsnyje nurodytus apribojimus, Kontora įsipareigoja saugoti Kliento informacijos, kuri Kontorai taps žinoma teikiant teisines paslaugas, konfidencialumą, laikydamasi profesinės etikos taisyklių.

Vykdydama pavedimus, susijusius su bendrovėmis, kurių akcijos yra įtrauktos į vertybinių popierių biržos prekybos sąrašus, Kontora privalo laikytis taikytinų vertybinius popierius reglamentuojančių teisės aktų normų ir Kontoros vidaus politikos dėl viešai neatskleistos informacijos ir vesti asmenų, disponuojančių viešai neatskleista informacija, sąrašą.

Jeigu teikiant teisines paslaugas yra būtina arba jeigu tokia prievolė kyla iš Įstatymų, Kontora gali be atskiro Kliento sutikimo atskleisti tretiesiems asmenims (įskaitant notarus, vertėjus, bankus ir valstybės institucijas) su Klientu susijusią konfidencialią informaciją ir dokumentus. Jeigu Klientas duoda nurodymą Kontorai teikiant teisines paslaugas naudotis kitų paslaugų teikėjų paslaugomis arba jeigu Klientas sutinka naudotis Kontoros pasiūlytų kitų paslaugų teikėjų paslaugomis, Kontora gali, jei nebuvo aiškiai susitarta kitaip, atskleisti jiems tokią konfidencialią informaciją ir medžiagą, kurią Kontora laiko būtina Pavedimo vykdymui.

Kontora taip pat turi teisę atskleisti Kliento jai patikėtą informaciją ir (arba) su Klientui Kontoros teikiamomis teisinėmis paslaugomis susijusią informaciją vidinio patikrinimo ir (arba) profesinės veiklos tyrimo metu vykdant drausmės ar etikos procedūras, kai patikrinimas ar tyrimas yra vykdomas pagal Vietinės advokatūros nuostatas.

Klientas sutinka Sutarties galiojimo metu ir 12 mėnesių laikotarpiu nuo jos pabaigos ar nutraukimo nesiūlyti nė vienam Sutarties galiojimo laikotarpiu Kontoroje dirbusiam teisininkui, darbuotojui arba advokatui įsidarbinti pagal darbo sutartį arba teikti paslaugas pagal kitą sutartį.

9. NUORODOS

Kontora gali atskleisti tretiesiems asmenims tai, kad Klientas yra Kontoros klientas, taip pat Pavedimus, kuriuose Kontora atstovavo Klientui, ir bendrą Klientui suteiktų paslaugų pobūdį. Kontora gali atskleisti papildomą informaciją apie teisines paslaugas be Kliento sutikimo, jei ir tiek, kiek tokia informacija pateko į viešąją erdvę prieš Kontorai ją atskleidžiant. Kontora, atskleisdama leidžiamą teikiamos informacijos dalį, gali naudoti Kliento prekės ženklą arba logotipą.

Teikdamas žiniasklaidai informaciją apie Kontoros įvykdytą Pavedimą, Klientas, kiek tai yra įmanoma, nurodys, kad teisinę pagalbą teikė Kontora.

10. ATSAKOMYBĖS RIBOJIMAS

Kontoros atsakomybė už Klientui padarytą tiesioginę žalą dėl netinkamai suteiktų teisinių paslaugų ribojama trijų honorarų, sumokėtų ar mokėtinų už tokį Pavedimą, dydžio suma. Kontora neatsako už negautą pelną arba neturtinę žalą. Neatsižvelgiant į tai, jeigu vykdant tą patį pavedimą Klientą konsultavo kitas konsultantas, Kontoros atsakomybė visais atvejais yra ribojama jai proporcingai tenkančia bendro žalos dydžio dalimi.

Kontoros atsakomybė Klientui bus sumažinta pagal atsakomybės draudimą arba pagal draudimo polisą ar bet kurią kitą sutartį Klientui išmokėtos žalos kompensacijos suma, išskyrus atvejus, kai tai prieštarauja Kliento sutarties su draudiku ar trečiąja šalimi nuostatoms arba jose yra numatyti Kliento teisių draudiko ar trečiosios šalies atžvilgiu apribojimai.

Klientas įsipareigoja atlyginti Kontorai už bet kokius trečiųjų šalių ieškinius Kontorai, jei Pavedimo vykdymo metu Kontora prisiima atsakomybę tokios trečiosios šalies atžvilgiu už Klientui suteiktas paslaugas. Kontora neatsako už žalą, atsiradusią dėl Klientui suteiktos konsultacijos ar parengtų dokumentų, jeigu jie buvo naudojami ne tuo tikslu, kuriuo jie buvo parengti.

Kontora atsako tiktai tam asmeniui, kuris sudarė Sutartį su Kontora, ir nėra atsakinga už galimai bet kuriam trečiajam asmeniui padarytą žalą.

Kontora neprisiima atsakomybės už kitų advokatų kontorų (įskaitant kitas COBALT kontoras) ar išorinių specialistų suteiktas paslaugas, nepriklausomai nuo to, ar juos savo iniciatyva pasitelkė Kontora, ar Klientas, su sąlyga, kad Klientas buvo informuotas, kad tokie kiti specialistai buvo pasamdyti. Klientas sutinka, kad Kontora gali pasitelkti kitus specialistus pagal atskirai su jais sudarytas sutartis, kurie neprivalo laikytis šių Bendrųjų sąlygų. Jei pasitelkiamos kitos COBALT kontoros, jų paslaugoms taip pat bus taikomos šios Bendrosios sąlygos. Tačiau Specialiosios sąlygos bus taikomos šią Sutartį pasirašančiai Kontorai, nebent Specialiosiose sąlygose būtų susitarta kitaip.

Advokatai ar asmenys, kuriuos Kontora pasitelkia teisinių paslaugų teikimui, atleidžiami nuo atsakomybės Įstatymo leidžiama apimtimi.

11. SUTARTIES NUTRAUKIMAS

Klientas gali bet kada nutraukti Sutartį, apie tai informuodamas Kontorą raštu arba el. paštu.

Kontora gali nutraukti Sutartį dėl bet kokios priežasties, iš anksto pateikdama įspėjimą raštu arba el. paštu prieš 14 kalendorinių dienų, arba dėl pagrįstų priežasčių, kuomet Sutartis nutraukiama nedelsiant. Pagrįsta priežastis, dėl kurios Kontora nutraukia Sutartį, apima interesų konflikto atsiradimą, Kliento padarytą esminį šios Sutarties pažeidimą, Kliento laiku nesumokėtą honorarą ir neatlygintas Kontoros išlaidas, Kliento atsisakymą bendradarbiauti su Kontora arba vadovautis Kontoros patarimais reikšmingu klausimu arba bet kokį faktą ar aplinkybę, dėl kurios Kontoros tolesnis atstovavimas taptų neteisėtas ar neetiškas, įskaitant atvejus, kai Kontora nustato veiklą ar faktus, kurie turi nusikalstamu būdu gautų pajamų naudojimo ar teroristų finansavimo ar sankcijų pažeidimo požymių, arba siejami su panašių nusikaltimų padarymu arba bandymu juos padaryti, arba kurie leidžia Kontorai įtarti ar žinoti, kad tai yra pinigų plovimas, teroristų finansavimas, sankcijų pažeidimas arba susijusių nusikaltimų padarymas.

Nutraukiant Sutartį Klientas sumokės Kontorai nesumokėtą honorarą už suteiktas teisines paslaugas, taip pat kompensuos išlaidas, patirtas iki Sutarties nutraukimo.

Sudarius naują teisinių paslaugų sutartį, ankstesnės Kliento ir Kontoros sudarytos teisinių paslaugų sutartys netenka galios nuo naujausios teisinių paslaugų sutarties sudarymo dienos. Siekiant aiškumo, tai nebus taikoma projekto sutartims ir pavedimo susitarimams, kurie atitinkamiems projektams bus toliau taikomi.

12. TAIKYTINA TEISĖ

Šiai Sutarčiai yra taikomi jurisdikcijos, kurioje yra registruota Kontora, Įstatymai.

13. REIKALAVIMAI

Jei Klientas turi skundą ar pretenziją dėl Advokato ar kito asmens, kurį Kontora pasitelkė vykdydama Pavedimą, veiklos, toks skundas ar pretenzija turi būti pateiktas Kontorai raštu. Bet koks Kontoros atžvilgiu reiškiamas reikalavimas atlyginti žalą turi būti pateiktas ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo atitinkamos teisinės paslaugos suteikimo dienos. Po 12 mėnesių pasibaigia Kliento teisė pateikti pretenziją.

Jeigu Kliento reikalavimas Kontorai yra teikiamas trečiosios šalies (įskaitant valstybines institucijas) pareikšto Klientui reikalavimo pagrindu, Kontora gali atsakyti į reikalavimą ir jį sureguliuoti su trečiąja šalimi Kliento vardu, su sąlyga, kad Kontora atlygins Klientui bet kokius su tuo susijusius tiesioginius nuostolius. Kontora neatsako už reikalavimo vykdymą, jeigu Klientas įvykdo reikalavimą, išsprendžia jį kompromisu arba atlieka kitus veiksmus dėl reikalavimo be Kontoros sutikimo. Jeigu Kontora arba Kontoros draudikai kompensuoja Klientui žalą pagal pareikštą reikalavimą, Klientas perleidžia Kontorai arba Kontoros prašymu – jos draudikams atgręžtinio reikalavimo teisę tretiesiems asmenims.

14. GINČAI

Bet koks iš šios Sutarties kylantis ar su ja susijęs ginčas sprendžiamas derybų keliu.

Nepavykus susitarti taikiai, ginčas turi būti perduotas teismui arba arbitražui, priklausomai nuo jurisdikcijos.

Tuo atveju, kai Sutartis yra sudaryta su Advokaadibüroo COBALT OÜ:

Ginčus spręs Harju apygardos teismas kaip pirmosios instancijos teismas.

Estijos advokatūros garbės teismas sprendžia klausimus, susijusius su kliento ginčijamais advokatų honorarais arba reikalavimų atlyginti su teisinėmis paslaugomis susijusias išlaidas pagrįstumu. Garbės teismo reglamentas yra išdėstytas Estijos advokatūros įstatyme ir Estijos advokatūros vidaus taisyklėse, kurias galima rasti Estijos advokatūros interneto svetainėje adresu www.advokatuur.ee.

Tuo atveju, jeigu Sutartis yra sudaryta su ZvAB COBALT:

Ginčus spręs kompetentingi Latvijos Respublikos teismai.

Klientas gali dėl ginčo kreiptis į Latvijos prisiekusiųjų advokatų tarybą jos patvirtinta tvarka dėl ginčų tarp advokatų ir jų klientų sprendimo neteismine tvarka. Minėtos tvarkos aprašą galimą rasti interneto svetainėje adresu www.advokatura.lv.

Tuo atveju, kai Sutartis yra sudaryta su Advokatų kontora Norkus ir partneriai COBALT:

a) ginčai, kurių pagrindinio reikalavimo suma pinigine išraiška yra mažesnė nei 50 000 EUR, sprendžiami teismuose, o kompetentingų teismų vieta bus Vilnius, Lietuvos Respublika (sutartinė teritorinė jurisdikcija) ir b) ginčai, kurių pagrindinio reikalavimo suma pinigine išraiška yra didesnė nei 50 000 EUR, sprendžiami arbitražu Vilniaus komercinio arbitražo teisme pagal jo Arbitražo procedūros reglamentą. Arbitražo teismo arbitrų bus trys. Arbitražo vieta – Vilnius, Lietuva. Arbitražiniame procese bus vartojama anglų kalba.

15. PRANEŠIMAI

Visi pagal šią Sutartį teikiami pranešimai, prašymai, reikalavimai ir kita perduodama informacija privalo būti teikiami raštu arba elektroniniu paštu ir bus laikomi tinkamai pateiktais, jeigu jie buvo įteikti asmeniškai, išsiųsti per kurjerį, registruotu paštu, paprastu laišku ar elektroniniu paštu Specialiosiose sąlygose nurodytais Šalių adresais.

Kiekviena Šalis nedelsdama informuos kitą Šalį apie bet kokį Specialiosiose sąlygose nurodytų jos kontaktinių duomenų pasikeitimą.

16. PAKEITIMAI

Kontora gali bet kada vienašališkai pakeisti šias Bendrąsias sąlygas, apie tai informuodama Klientą elektroniniu paštu ne vėliau kaip prieš 30 kalendorinių dienų. Bendrųjų sąlygų pakeitimus Kontora skelbia savo interneto svetainėje www.cobalt.legal. Jeigu Klientas nesutinka su Bendrųjų sąlygų pakeitimu, jis gali nutraukti Sutartį Bendrųjų sąlygų 11 punkte nustatyta tvarka.