All news

Court Rulings on Application of Administrative Liability to Legal Entities and CEOS thereof

2016-04-04

Danovskis E. Tiesu prakse lietās par administratīvās atbildības piemērošanu juridiskām personām un to valdes locekļiem [Court Rulings on Application of Administrative Liability to Legal Entities and CEOS thereof]. Grām.: Ārvalstu investīcijas: kad tiesības mijiedarbojas. Latvijas Universitātes 74. zinātniskās konferences rakstu krājums. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2016, 373.-381.lpp.

Read more >>