COBALT esindas Riigikohtus Eleringi tehnovõrgu talumistasu vaidluses


2015 - 04 - 01

COBALT vandeadvokaadid Kadri Michelson ja Liina Linsi esindasid Riigikohtus AS-i Elering tehnovõrgu talumistasu vaidluses tsiviilasjas 3-2-1-87-14, kus Riigikohus andis selgitusi seoses talumistasu maksmise aluste ja arvestamisega. Esimese ja teise astme kohtud rahuldasid maaomaniku esitatud hagi AS-i Elering kui tehnovõrgu omaniku vastu, kuid Riigikohus leidis, et varasemad otsused tuleb tühistada ja asi saata uuele läbivaatamisele maakohtusse.

Kohtuvaidlus on sisuliselt jätk Riigikohtu 17. aprilli 2012 otsusele asjas nr 3-4-1-25-11, millega tunnistati põhiseadusega vastuolus olevaks ja kehtetuks kehtinud talumistasu regulatsioon (asjaõigusseaduse rakendamise seaduse § 154 lg-d 2-4). Seadusandja ei ole uut talumistasu regulatsiooni aga senini kehtestanud. Seega juba pea 3 aastat eksisteerib olukord, kus tehnovõrgu omanikule on pandud küll kohustus maksta talumistasu, kuid talumistasu suuruse arvutamiseks puudub mistahes õigusaktidega kehtestatud kord. Seaduses on selles osas lünk.

Seda arvestades andis Riigikohus oma 11. märtsi 2015 otsuses tsiviilasjas 3-2-1-87-14 selgitusi seoses talumistasu arvutamisega. Otsus puudutab eelkõige olukorda, kus tehnovõrgud on rajatud enne seda, kui toimus maa omandireformi alusel tagastamine.

Kokkuvõtvalt leidis Riigikohus, et talumistasu arvutamisel ei saa lähtuda maa turuväärtuse vähenemise põhimõttest. Omandireformi käigus tagastatud maa omanikul on õigus saada hüvitist üksnes jooksvate kulude eest (näiteks maamaks ja võimalikud kinnistu hoolduskulud) ning täiendavat hüvitist lähtudes maareformi käigus maa tagastamata jätmisel maksmisele kuulunud kompensatsiooni põhimõtetest. Seejuures tuleb lisaks arvestada iga kinnistu nö individuaalsete eripäradega nagu kinnistu tegelik kasutamine, piirangu ulatus jne.

Riigikohtu otsuse koos täpsemate põhjendustega leiab siit.

Lahendit puudutava uudise Riigikohtu kodulehel leiate siit.

Juhtivad eksperdid

Valdkonnajuht
Eesti