EL võttis vastu rohepesu keelustava direktiivi

2024 - 04 - 17
Artikli autor: Siim Vahtrus

Aasta alguses andsid Euroopa Parlament ja EL liikmesriike esindav nõukogu oma viimased vajalikud heakskiidud direktiivile, mis seab piiranguid nn rohepesule. Rohepesu all mõeldakse tarbijatele esitatavaid, eksitavaid või suisa väärasid väiteid seoses toodete ja teenuste keskkonna-aspektidega.

Direktiiv, millega muudeti nn ebaausate kauplemisvõtete direktiivi (2005/29/EÜ), keelavad mh üldise sisuga roheväidete (nt „kliimasõbralik“, „keskkonnahoidlik“ jms) esitamise, kui väidetavat suurepärast keskkonnatoimet ei ole võimalik tõendada. Samuti keelatakse kogu toote reklaamimine rohelisena, kui roheline on vaid osa tootest (nt jätta tarbijale mulje, et kogu toode on valmistatud ringlusse võetud materjalist, kui tegelikult on seda vaid toote pakend), toote omaduse esitamine seda teistest eristavana, kui see omadus on seaduse järgi nõutud (nt teatud kemikaalide mittekasutamine kosmeetikatoodetes) jm võtted.

Direktiivi tekst avaldati Euroopa Liidu Teatajas 6. märtsil. Eesti ja teised EL liikmesriigid peavad direktiivi nõuded siseriiklikkusse õigusesse üle võtma 27. märtsiks 2026 ning nõudeid jõustama alates 27. septembrist 2026. Ettenägelik oleks oma keskkonna-alased väited muidugi juba esimesel võimalusel üle vaadata.

Lisaks teatud turundusvõtteid keelavale direktiivile võttis Euroopa Parlament 12. märtsil esmase seisukoha teise nn ’roheväidete direktiivi’ osas. See direktiiv sätestaks reeglid, kuidas esitatavaid roheväiteid vastavale ametiasutusele tõendada. Eelnõu järgi peaks ettevõtted esitama oma roheväited enne reklaamis kasutusele võtmist vastavale ametiasutusele tõendamiseks ja heakskiitmiseks, seejuures peaks lihtsamate väidete kontroll olema kiirem ja hõlpsam. Rikkumiste eest nähakse seevastu karistustena ette nii riigihangetes osalemise keeldu, tulu konfiskeerimist kui ka ettevõtte käibepõhiseid rahalisi karistusi. Nimetatud direktiivi ametis olev Euroopa Parlamendi koosseis enam vastu võtta ei jõua, seega jääb sellega tegelemine pärast juunikuiseid valimisi kokku tulevate parlamendisaadikute hooleks.

Lähemalt saate direktiivist lugeda COBALTi advokaatide peetavast rohereeglite blogist.