Koroonaviiruse COVID-19 pandeemia mõju M&A tehingutele

2020 - 03 - 16
Artikli autor: Peeter Kutman, Madis Reppo

Koroonaviiruse COVID-19 leviku raames on juba omajagu räägitud force majeure’ist ning sellest tingutuna oma lepinguliste kohustuste täitmata jätmisest. Vääramata jõu ehk force majeure’i kõrval tunneb lepinguõigus ka lepinguliste kohustuste vahekorra muutumise institutsiooni (võlaõigusseadus §97). Eesti kohtud on aga leidnud, et lepinguliste kohustuste vahekorra muutumisel tuleb lepingu muutmine või sellest taganemine kõne alla üksnes väga erandlikel asjaoludel. Seega omab enam tähtsust lepingupoolte vahel lepingusse sisse kirjutatu ehk nn MAC-klausel (Material Adverse Change või Material Adverse Effect – eesti k „oluline kahjulik mõju“). Kas koroonaviirus COVID-19 võib muuta M&A tehinguturu ostjasõbralikumaks ning suurendada MAC-klauslite esinemist M&A tehingudokumentides?

MAC-klauslid esinevad reeglina ühinemis- ja ülevõtmistehingute (M&A) aktsiate või osade müügilepingutes, andes ostjale võimaluse teatud tingimustel tehingust loobuda. Nt viimatise Balti M&A tehingustatistika kohaselt oli MAC-klausel kasutuses 51% M&A tehingutes. Lihtsustatult annab MAC-klausel ostjale võimaluse pärast müügilepingu allkirjastamist, kuid enne tehingu lõpuleviimist (mille vahele võib erinevatel asjaoludel, näiteks konkurentsiametilt koondumise loa saamise kohustus, jääda isegi kuni pool aastat), MAC-i ilmnemisel lepingust ilma sanktsioonideta taganeda. Üldjuhul on MAC-klauslid sõnastatud küllaltki abstraktselt – nt „ostja kohustus tehing lõpule viia on seotud tingimusega, et ostetava ühingu äritegevuses, varades või finantsseisus pole esinenud olulist kahjulikku mõju“ (ehk MAC-i) või mõnevõrra laiemalt, et „majanduskeskkond, milles ostetav ühing tegutseb, ei ole oluliselt muutunud“. See, millises olukorras ja milliste eelduste täitmisel on ostjal võimalik koroonaviiruse COVID-19 pandeemia tõttu MAC-klauslit kasutada ning lepingust taganeda, sõltub sellest, kuidas täpselt MAC-klausel defineeritud ja sisustatud on ning milline kaudne või otsene mõju on viirusel ostetavale ühingule ning selle väärtusele. Teoreetiliselt on võimalik, et koroonaviirus COVID-19 mõjutab konkreetset majanduskeskkonda, milles ostetav ühing tegutseb (nt turism) või ka konkreetset ühingut ennast (nt tarneahela katkemise tõttu seiskunud tootmine) – andes seega olenevalt MAC-klausli olemasolust või selle sõnastusest ostjale õiguse tehingust taganeda.

Oluline on ka MAC-klausli ning võlaõigusseadusest tuleneva lepinguliste kohustuste vahekorra muutumise institutsiooni eristamine vääramatu jõu ehk force majeure instituudist. Kui force majeure’i puhul välistatakse osapoole vastutus, nt välistatakse kahju hüvitamise nõue olukorras, kus lepingu täitmine on täiesti võimatu (mh ajutiselt võimatu), siis MAC-i esinemine ning lepinguliste kohustuse vahekorra muutumine mõjutab kogu lepingut, olles suunatud lepingu muutmisele või (eelkõige MAC-i puhul) lepingust taganemisele. Eelnevast tulenevalt oleks M&A tehingutes oma taganemisõiguse kindlustamiseks mõttekas kindlasti just MAC-klausel lepingusse sisse kirjutada, kuivõrd force majeure ning lepinguliste kohustuste vahekorra muutumise institutsioon pole lepingust taganemiseks efektiivne õiguskaitsevahend.

Spekuleeritakse, et koroonaviirus COVID-19 võib muuta tehinguturu dünaamikat ostjasõbralikumaks. Seda näiteks tingutuna tehingute arvu üldisest vähenemisest, ostjate ettevaatlikkusest ning soovist läbirääkimistel endale MAC-klausli näol tehingust taganemise võimalus garanteerida. Praktikas ei ole välistatud ka nt MAC-klausel, mis annaks ostjale võimaluse ostuhinda vähendada. Samas aga nt võistlevates oksjoniprotsessides, kus ühe ettevõtte ostule võistleb mitu pakkujat, üldjuhul tehingudokumentidesse MAC-i klausleid „ebamäärasuse“ vältimiseks sisse pole kirjutatud. Tänast situatsiooni silmas pidades võib aga tehinguturg muutuda ning üha rohkem ostjaid suudab endale tehingust taganemise võimaluse läbi rääkida. MAC-klausli sisustamisel ning hilisemate vaidluste vältimiseks oleks soovituslik poolte vahel väga konkreetselt reguleerida, mis kvalifitseerub MAC-iks ja mis mitte (nt müügitulu vähemine x% võrra x aja jooksul jms).

Advokaadibüroo COBALT partner Peeter Kutman ja advokaat Madis Reppo