Verslo partnerių elgesio kodeksas

TIKSLAS IR TAIKYMO APRĖPTIS

Vykdydama savo veiklą COBALT (toliau – Advokatų kontora) laikosi taikomų aplinkos apsaugos, socialinio atsakingumo ir įmonių valdymo įstatymų. Advokatų kontora tikisi, kad ir jos klientai, tiekėjai bei subrangovai (toliau – Verslo partneriai) taip pat vykdys etišką, atsakingą ir teisės aktų reikalavimus atitinkančią komercinę veiklą, įskaitant klausimus, susijusius su aplinka ir visuomene.

Elgesio kodeksas (toliau – Kodeksas) yra svarbi Advokatų kontoros tvarios paslaugų teikimo grandinės strategijos dalis bei pagrindas ir įtvirtina Advokatų kontoros siekį bendradarbiauti su savo Verslo partneriais skatinant teisėtą, profesionalią ir sąžiningą verslo praktiką, apimančią pagarbą darbo teisėms, žmogaus teisėms, aplinkai ir verslo etikai.

TEISINĖ ATITIKTIS

Tikimasi, kad Verslo partneriai užtikrins, jog jų verslas bus vykdomas laikantis jurisdikcijose, kuriose jie veikia, galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų.

Verslo partneriui nesilaikant Kodekso, Advokatų kontora gali persvarstyti galimybę tęsti su juo verslo santykius.

Advokatų kontora ypač tikisi iš savo Verslo partnerių ir skatina juos:

ŽMOGAUS TEISĖS IR DARBO TEISĖS
 • Palaikyti ir gerbti pagrindines žmogaus teises, nustatytas Jungtinių Tautų Visuotinėje žmogaus teisių deklaracijoje, ir pripažinti pareigą užtikrinti šias teises vykdant verslą.
 • Vykdant verslą laikytis tarptautinių JT pasaulinio susitarimo principų, JT verslo ir žmogaus teisių pagrindinių principų, EBPO gairių tarptautinio verslo įmonėms bei Tarptautinės darbo organizacijos principų.
VAIKŲ DARBAS IR PRIVERSTINIS DARBAS
 • Nesinaudoti priverstiniu darbu ir negauti iš jo naudos, taip pat neįdarbinti jokio asmens, kuris nėra sulaukęs teisės aktuose nustatyto minimalaus darbingo amžiaus, ir negauti iš jo naudos.
DARBO SĄLYGOS
 • Užtikrinti, kad įprastos darbo valandos ir viršvalandžiai atitiktų apribojimus, kurie leidžiami pagal galiojančius įstatymus ir kitus teisės aktus arba dėl kurių yra sutarta atitinkamose kolektyvinėse sutartyse.
 • Mokėti darbuotojams darbo užmokestį, kaip apibrėžta nacionaliniuose įstatymuose arba taikomoje kolektyvinėje sutartyje.
SVEIKATA IR SAUGA
 • Laikantis galiojančių įstatymų ir pramonės standartų visiems darbuotojams užtikrinti saugią ir sveiką darbo aplinką, kad būtų išvengta nelaimingų atsitikimų.
 • Suteikti darbuotojams galimybę dalyvauti atitinkamuose sveikatos ir saugos mokymuose.
 • Turėti parengtą sveikatos ir saugos politiką, įskaitant taisykles, skirtas mažinti su darbu susijusių sužalojimų ir susirgimų skaičių bei skatinti bendrą darbuotojų sveikatą.
 • Registruoti, pranešti atitinkamoms institucijoms ir ištirti visus reikšmingus sveikatos ir saugos incidentus.
NEDISKRIMINAVIMAS
 • Skatinti lygias galimybes ir vienodą požiūrį į darbuotojus, nepriklausomai nuo jų etninės kilmės, tautybės, religijos, lyties, amžiaus, seksualinės orientacijos ar kitų skiriamųjų požymių.
 • Netoleruoti jokio nepriimtino elgesio su darbuotojais, pavyzdžiui, jokio smurto, priekabiavimo ar diskriminacijos darbo aplinkoje.
KOVA SU KORUPCIJA IR KYŠININKAVIMU
 • Laikytis galiojančių kovos su korupcija įstatymų ir reglamentų.
 • Netoleruoti kyšininkavimo, turto prievartavimo ar kitų korupcijos formų.
DUOMENŲ PRIVATUMAS IR INFORMACIJOS SAUGUMAS
 • Saugoti Advokatų kontoros klientų ir asmeninę informaciją pagal savo sutartinius įsipareigojimus Advokatų kontorai ir laikytis galiojančių įstatymų bei gerosios praktikos principų.
APLINKOSAUGA
 • Laikytis visų atitinkamų aplinkosaugos reikalavimų, taikomų Verslo partnerio veiklai, produktams ir paslaugoms.
TAISOMIEJI VEIKSMAI
 • Nustačius trūkumų, susijusių su galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų laikymusi, nedelsiant imtis taisomųjų veiksmų nustatytiems trūkumams pašalinti.
SKAIDRUMAS IR ATITIKTIES STEBĖSENA
 • Advokatų kontoros prašymu pateikti informaciją apie tai, kaip Verslo partneris laikosi Kodekso.