#NR2 ESG aktualijų suvestinė

2024 - 06 - 04
Straipsnio autorius: Vitalija Uzialaitė, Simona Petrikaitė, Dominga Pleikytė

Kaip ir tikėtasi, ES Taryba paskutinėmis balandžio mėn. dienomis patvirtino, kad pagal Bendrovių tvarumo ataskaitų direktyvą (angl. CSRD) dvejus metus atidedamas konkrečių sektorių ir ne ES ataskaitų teikimas. 

Sutikime, kad ilgalaikis šio penkerių metų ES Parlamento palikimas yra Žaliojo kurso nustatymas. Nuo 2020 m., kai buvo paskelbta apie Žaliąjį susitarimą, ES priėmė daugybę pasaulyje pirmaujančių tvarumo politikos priemonių. Rinkimai birželio mėn. tai šiek tiek pristabdys, bet tikėtina, kad ši įtvirtinta tvarumo politika bus ir toliau įgyvendinama, galbūt pakeičiant tai, kas neveikia ar reikalinga, padedant verslui prisitaikyti.

Dabar visi laukiame birželio mėnesį vyksiančių rinkimų į Europos Parlamentą ir dalinamės mus sudominusia informacija APLINKOSAUGOS, SOCIALINĖS ATSAKOMYBĖS IR VALDYSENOS (ASV, angl. ESG) srityse. 

 

Norėdami gauti COBALT rengiamą ESG aktualijų apžvalgą el. paštu, prenumeruokite čia.

 

SKAITYKITE:

 • Aktualu ES teisėje: tvarumo terminų naudojimas investicinių fondų pavadinimuose; sunkiųjų transporto priemonių išmetamo CO2 kiekio griežtinimas; atnaujintas Elektros energijos rinkos reglamentas; Ekologinio projektavimo reglamentas; reglamentas dėl išmetamo metano kiekio stebėjimo ir mažinimo; reglamentas dėl gyvsidabrio ES; ekologinio manipuliavimo praktikos.
 • Aktualu LR teisėje: įsakymų projektai dėl pakuočių ir jų atliekų tvarkymo bei dėl gamybos liekanų.
 • Mėnesio žinutėje dalinamės kaip sekasi ES šalims perkelti CSRD į nacionalinę teisę.
 • „Darbuotojas klausia“ apie vienodą atlygį.

 

Aktualu ES teisėje

ESMA PASKELBĖ NAUJAS GAIRES FONDAMS, NAUDOJANTIEMS „ESG“ ARBA „TVARUMO“ PAVADINIMUS, KAD BŪTŲ IŠVENGTA EKOMANIPULIAVIMO RIZIKOS 

Gairės / pranešimas

Aprašymas. Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija (angl. ESMA) paskelbė galutines gaires dėl ESG ir tvarumo terminų naudojimo investicinių fondų pavadinimuose, įskaitant tvariems investiciniams fondams privalomas investavimo ribas ir pereinamojo laikotarpio kategoriją, skirtą investicijoms, kurios dar nėra ekologiškos, bet yra teigiamoje trajektorijoje, siekiant aplinkos tvarumo tikslų. ESMA teigimu, naujosios gairės buvo parengtos, nes investuotojų paklausa į ESG orientuotiems fondams smarkiai išaugo, o tai skatina turto valdytojus įtraukti su tvarumu susijusius terminus į fondų pavadinimus, kad pritrauktų investuotojus, todėl didėja ekomanipuliavimo rizika.

Kas keisis?  Gairėse nustatyta, kad tam, jog būtų galima naudoti šiuos terminus, minimali 80 proc. investicijų riba turėtų būti naudojama aplinkosaugos, socialinėms charakteristikoms arba tvaraus investavimo tikslams pasiekti. Gairėse taip pat taikomi įvairių terminų, naudojamų fondų pavadinimuose, atmetimo kriterijai.

Kokia nauda? Investuotojai bus apsaugoti nuo nepagrįstų ar perdėtų teiginių apie tvarumą fondų pavadinimuose, kurie  galės būti naudojami atsakingiau pagal aiškius ir išmatuojamus kriterijus.

Kas toliau? Gairės bus pradėtos taikyti praėjus trims mėnesiams nuo jų paskelbimo ESMA interneto svetainėje visomis ES kalbomis.

SUNKIOSIOS TRANSPORTO PRIEMONĖS: TARYBA PATVIRTINO GRIEŽTESNES IŠMETAMO CO2 KIEKIO NORMAS 

Pranešimas spaudai / teisės aktas

Aprašymas. Šių metų gegužės 13 d. Taryba priėmė Reglamentą dėl sunkiųjų transporto priemonių išmetamo CO2 kiekio normų, kuriuo iš dalies keičiamos ir sugriežtinamos galiojančios ES taisyklės. Sunkiasvorių transporto priemonių sektoriuje išmetama daugiau kaip 25% ES kelių transporto išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų. Dar 2023 m. vasario 14 d. Komisija pateikė pasiūlymą dėl sunkiųjų transporto priemonių išmetamo CO2 kiekio standartų peržiūros. Ši peržiūra yra neatskiriama teisės aktų rinkinio „Fit for 55“ dalis.

Kas keisis? Esamo reglamento taikymo sritis bus išplėsta taip, kad beveik visoms naujoms sunkiosioms transporto priemonėms, išmetančioms sertifikuotą CO2 kiekį, įskaitant mažesnius sunkvežimius, miesto bei tolimojo susisiekimo autobusus ir priekabas, bus taikomi išmetamųjų teršalų kiekio mažinimo tikslai.

Naujosiomis taisyklėmis išlaikomas esamas 2025 m. tikslas – sunkiųjų sunkvežimių (virš 16 t) išmetamą kiekį sumažinti 15%, o nuo 2030 m. nustatomi nauji tikslai.

Naujosiomis taisyklėmis nustatomas 100% nulinės taršos tikslas naujiems miesto autobusams iki 2035 m., kartu šiai kategorijai nustatant tarpinį 90% tikslą iki 2030 m. Šis tikslas bus netaikomas tarpmiestiniams autobusams, kurie matuojant išmetamųjų teršalų mažinimą bus laikomi tolimojo susisiekimo autobusais.

Kokia nauda? Griežtesnės išmetamo CO2 kiekio normos padės padidinti visai netaršių transporto priemonių dalį sunkiųjų transporto priemonių parke visoje ES, kartu užtikrinant, kad būtų išsaugotos ir stiprinamos šio sektoriaus inovacijos ir konkurencingumas.

Kas toliau? Reglamentas bus pasirašytas ir paskelbtas ES oficialiajame leidinyje. Jis įsigalios dvidešimtą dieną po jo paskelbimo. Reglamento veiksmingumą ir poveikį Komisija peržiūrės 2027 m.

ELEKTROS ENERGIJOS RINKOS REFORMA: TARYBA PRITARĖ ATNAUJINTOMS TAISYKLĖMS 

Pranešimas spaudai / teisės aktas

Aprašymas. Gegužės 21 d. Taryba patvirtino atnaujintą Elektros energijos rinkos reglamentą. 2023 m. kovo 14 d. Komisija, reaguodama į dideles ir nepastovias energijos kainas 2022 m., pateikė pasiūlymus dėl ES elektros energijos rinkos struktūros reformos. Į reformos dokumentų rinkinį buvo įtrauktas elektros energijos rinkos struktūros reglamentas, siekiant apsaugoti nuo manipuliavimo didmeninėje energijos rinkoje. Šį reglamentą Taryba oficialiai priėmė 2024 m. kovo 18 d.

Kas keisis? Naujosiomis taisyklėmis Tarybai suteikiami įgaliojimai, remiantis EK pasiūlymu, paskelbti krizę esant labai aukštoms kainoms didmeninėse elektros energijos rinkose arba staigaus mažmeninių elektros energijos kainų padidėjimo atveju. Valstybės narės, paskelbus elektros energijos sektoriaus krizę, turės imtis veiksmų, įskaitant elektros energijos kainų mažinimą pažeidžiamiems ir nepalankiose sąlygose esantiems vartotojams, vengti nederamų rinkos iškraipymų ir užtikrinti vienodas sąlygas tiekėjams. Sustiprės priemonės pažeidžiamiems ir energijos nepriteklių patiriantiems vartotojams apsaugoti, įskaitant draudimą atjungti elektros tiekimą. Reforma skatins energijos dalijimosi sistemas ir didins atsinaujinančiųjų energijos išteklių dalį, taip užtikrinant didesnį tiekimo saugumą ir lankstumą.

Kokia nauda? ES vartotojams bus užtikrintos stabilesnės energijos kainos, mažesnė priklausomybė nuo iškastinio kuro kainų ir geresnė apsauga nuo būsimų krizių, pereinant prie anglies dioksido neišskiriančios ES.

Kas toliau? Oficialiai priimtu elektros energijos rinkos reglamentu iš dalies keičiamas dabartinis Elektros energijos reglamentas ir atliekami tiksliniai ES energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūros (angl. ACER) reglamento pakeitimai. Jis bus pasirašytas ir paskelbtas ES oficialiajame leidinyje bei įsigalios dvidešimtą dieną po paskelbimo ir bus pradėtas tiesiogiai taikyti visose valstybėse narėse.

ŽALIOJI PERTVARKA: TARYBA GALUTINAI PATVIRTINO EKOLOGINIO PROJEKTAVIMO REGLAMENTĄ 

Pranešimas spaudai / teisės aktas

Aprašymas. Gegužės 27 d. Europos Taryba priėmė Ekologinio projektavimo reglamentą, kuriuo nustatomi tvarių gaminių reikalavimai. Reglamentu pakeičiama galiojanti 2009 m. Ekologinio projektavimo direktyva ir išplečiama jos taikymo sritis, kad apimtų ne tik energinius produktus, bet ir ES rinkai pateiktas beveik visų rūšių prekes.

Kas keisis?  Naujasis reglamentas skatins pramonę taikyti žiedinį požiūrį jau nuo gaminių projektavimo etapo. Jis apims beveik visus gaminius, išskyrus keletą išimčių, pavyzdžiui, automobilius ir gynybos produktus. Reglamentu nustatomi nauji reikalavimai gaminių patvarumui, galimybei pakartotinai naudoti ir taisyti, energijos bei išteklių naudojimo efektyvumui.

Ekologinio projektavimo kriterijai bus taikomi viešiesiems pirkimams, siekiant paskatinti viešąjį tvarių gaminių pirkimą.

Taip pat bus įvestas skaitmeninis gaminio pasas, padedantis vartotojams ir įmonėms priimti sprendimus dėl gaminių ekologinio tvarumo. Naujos taisyklės draus sunaikinti neparduotus tekstilės gaminius ir avalynę.

Kokia nauda? Siekiama pagerinti gaminių tvarumą, įskaitant tai, kad jie būtų ekologiškesni ir efektyviau vartojantys energiją per visą savo gyvavimo ciklą, neapsiribojant tik su energija susijusiais gaminiais.

Kas toliau? Reglamentą pasirašius Europos Parlamento pirmininkei ir Tarybos pirmininkui, jis bus paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir įsigalios dvidešimtą dieną po jo paskelbimo. Jis bus pradėtas taikyti praėjus 24 mėnesiams po jo įsigaliojimo.

PRAMONĖS POLITIKA: TARYBA GALUTINAI PATVIRTINO NULINIO BALANSO PRAMONĖS AKTĄ 

Pranešimas spaudai / teisės aktas

Aprašymas. Gegužės 27 d. Europos Taryba patvirtino Reglamentą dėl priemonių sistemos Europos nulinio balanso technologijų gamybos ekosistemai stiprinti sukūrimo (dažniau vadinamą Nulinio balanso pramonės aktu (angl. Net-Zero Industry Act)).

Kas keisis?  Naujas reglamentas skatins nulinio balanso technologijų diegimą pramonėje, siekiant ES klimato tikslų ir stiprinant Europos lyderystę žaliųjų technologijų srityje. Pokyčiai apima:

 • Leidimų išdavimo proceso supaprastinimą strateginiams projektams.
 • Palankesnių sąlygų strateginių technologijų produktams patekti į rinką kūrimą, ypač atsinaujinančių išteklių energijos sektoriuje.
 • Europos darbo jėgos įgūdžių gerinimą per nulinio balanso pramonės zonas.
 • ES veiksmų koordinavimo platformos sukūrimą.

Reglamentas skatins inovacijas per palankias reglamentavimo sistemas naujoms technologijoms. Vertinant pažangą, siekiama, kad ES gamybos pajėgumai patenkintų 40% šių technologijų diegimo poreikių, o Sąjungai tenkanti dalis pasaulinėje gamyboje pasiektų 15% iki 2040 m.

Kokia nauda? Naujasis teisės aktas didins ES gamybos pajėgumus klimato neutralumui pasiekti reikalingoms technologijoms, tokioms kaip saulės kolektoriai, vėjo turbinos, šilumos siurbliai ir akumuliatoriai. Tai padės pertvarkyti ekonomiką, išlaikant strateginį savarankiškumą, užtikrins piliečiams prieigą prie švarios, įperkamos ir saugios energijos, sumažins priklausomybę nuo išorės subjektų, pakeičiant iškastinio kuro importą vietoje gaminamais ekologiškais energijos šaltiniais.

Kas toliau? Tarybai patvirtinus EP poziciją, šis teisės aktas yra priimtas. Reglamentą pasirašius EP pirmininkei ir Tarybos pirmininkui, jis bus paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir įsigalios jo paskelbimo dieną.

FIT FOR 55: TARYBA GALUTINAI PRITARĖ ENERGETIKOS SEKTORIUJE IŠMETAMO METANO KIEKIO MAŽINIMUI  

Pranešimas spaudai / teisės aktas

Aprašymas. Gegužės 27 d. Europos Taryba priėmė reglamentą dėl išmetamo metano kiekio stebėjimo ir mažinimo. Jis yra „Fit for 55“ priemonių rinkinio dalis.

Kas keisis? Naujasis reglamentas nustato griežtesnius reikalavimus dėl metano kiekio matavimo, duomenų teikimo ir tikrinimo energetikos sektoriuje. Pokyčiai apima:

 • Išmetamo metano kiekio mažinimas: Priemonės apima metano nuotėkių aptikimą ir remontą, dujų išleidimo ribojimą.
 • Griežtesnė stebėsena ir ataskaitos: Ūkio subjektai turės matuoti metano kiekį šaltinio lygmeniu, rengti stebėsenos ataskaitas, kurias tikrins nepriklausomi tikrintojai.
 • Gręžinių ir anglių kasyklų stebėjimas: Valstybės narės tvarkys ir atnaujins gręžinių aprašus bei mažins metano išmetimą iš neveikiančių gręžinių ir uždarytų anglių kasyklų.
 • Operatorių pareigos: Operatoriai privalės aptikti ir remontuoti metano nuotėkius, atlikti tyrimus nustatytais intervalais ir imtis taisomųjų priemonių per nustatytus terminus.
 • Metano išleidimo ir deginimo draudimas: Nuo 2025 m. bus draudžiama išleisti ir deginti metaną iš drenažo stočių, o nuo 2027 m. – iš ventiliacijos šachtų, išskyrus avarijos atvejus.
 • Metano išmetimo stebėjimas už ES ribų: Įdiegtos visuotinės stebėsenos priemonės užtikrins skaidrumą dėl į ES importuojamos naftos, dujų ir anglių išmetamo metano kiekio.

Kokia nauda? Naujasis teisės aktas padės pasiekti Paryžiaus susitarimo tikslą apriboti pasaulinį atšilimą iki 1,5 °C ir užtikrinti klimato neutralumą iki 2050 m. Sumažinant metano išmetimą naftos, dujų ir anglies sektoriuose, šiuo reglamentu užtikrinama tinkama išmetamų teršalų stebėsena ir valdymas visoje grandinėje.

Kas toliau? Reglamentas įsigalios dvidešimtą dieną po jo paskelbimo ES oficialiajame leidinyje. 2028 m. Komisija atliks reglamento taikymo, įskaitant pasiektą išmetamo metano kiekio sumažinimo lygį, peržiūrą.

TARYBA PATVIRTINO REGLAMENTĄ, KURIUO SIEKIAMA, KAD ES NELIKTŲ GYVSIDARBIO

Pranešimas spaudai / teisės aktas

Aprašymas. Gegužės 30 d. Europos Taryba priėmė reglamentą, kuriuo visiškai uždraudžiama naudoti dantų amalgamas ir draudžiama gaminti, importuoti ir eksportuoti kitus gaminius su gyvsidabrio priedais.

Kas keisis? Dabartinėmis taisyklėmis jau uždrausta naudoti dantų amalgamą jaunesnių nei 15 metų vaikų, nėščių ir krūtimi maitinančių moterų dantims gydyti. Naujosiomis taisyklėmis šis draudimas bus taikomas visiems ES gyventojams nuo 2025 m. sausio 1 d. Išimtys bus taikomos tais atvejais, kai gydytojas odontologas manys, kad dantų amalgamą naudoti būtina, siekiant patenkinti konkrečius paciento medicininius poreikius.

Kokia nauda? Atnaujintomis taisyklėmis siekiama spręsti likusio gyvsidabrio naudojimo Europos Sąjungoje problemą, atsižvelgiant į ES siekį užtikrinti nulinę taršą.

Kas toliau? Reglamentas bus pasirašytas ir paskelbtas ES oficialiajame leidinyje. Jis įsigalios dvidešimtą dieną po paskelbimo ir bus tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

KOMISIJA IR NACIONALINĖS VARTOTOJŲ APSAUGOS INSTITUCIJOS IMASI VEIKSMŲ PRIEŠ 20 ORO LINIJŲ BENDROVIŲ DĖL KLAIDINANČIOS EKOLOGIŠKUMO SKATINIMO PRAKTIKOS

Pranešimas spaudai

Aprašymas. Gavusi Europos vartotojų organizacijos (angl. BEUC) perspėjimą, Europos Komisija ir ES vartotojų apsaugos institucijų tinklas (angl. Consumer Protection Cooperation, CPC) išsiuntė laiškus 20 oro transporto bendrovių, kuriuose nurodė keletą galimai klaidinančių ekologiškų teiginių rūšių ir paragino jas per 30 dienų suderinti savo praktiką su ES vartotojų teise. Daugiausia dėmesio skirta oro transporto bendrovių teiginiams, kad skrydžio metu išmetamą CO2 kiekį galima kompensuoti įgyvendinant klimato projektus arba naudojant tausius degalus, prie kurių vartotojai gali prisidėti mokėdami papildomus mokesčius. Institucijos susirūpinusios, kad nustatyti veiksmai gali būti laikomi klaidinančiais veiksmais ir (arba) pranešimais, draudžiamais pagal Nesąžiningos komercinės veiklos direktyvos 5, 6 ir 7 straipsnius. Savo ruožtu oro transporto bendrovės dar turi paaiškinti, ar tokie teiginiai gali būti pagrįsti patikimais moksliniais įrodymais.

Pagrindiniai ieškinio elementai. Nustatyta keletas galimai klaidinančios oro transporto bendrovių praktikos rūšių, pvz.:

 • Klaidingas įspūdis, kad papildomas mokestis mažina ar kompensuoja išmetamą CO2 kiekį.
 • Nepagrįstas termino „tvarus aviacinis kuras“ naudojimas.
 • Absoliutinami terminai „ekologiškas“, „tvarus“ ar „atsakingas“.
 • Teiginiai apie nulinį ŠESD kiekį be aiškių įsipareigojimų ir stebėsenos sistemos.
 • CO2 kiekio skaičiuoklės pateikimas be mokslinių įrodymų ir skaičiavimo elementų informacijos.
 • Skrydžių CO2 palyginimas be pakankamos ir tikslios informacijos.

Kokia nauda? Šiais veiksmais siekiama užtikrinti, kad komercinė praktika oro susisiekimo sektoriuje būtų suderinta su ES vartotojų apsaugos teisės aktais, nustatant būtiną savanoriškų aplinkosaugos teiginių pagrindimą ir informavimą apie juos.

Kas toliau? Gavusi bendrovių atsakymus, Europos Komisija surengs susitikimus su CPC tinklu ir oro transporto bendrovėmis, kad aptartų bendrovių siūlomus sprendimus. Jei susijusios oro transporto bendrovės nesiims reikiamų veiksmų iškeltoms problemoms spręsti, CPC institucijos gali nuspręsti imtis tolesnių vykdymo užtikrinimo veiksmų, įskaitant sankcijas.

Aktualu nacionalinėje teisėje

ĮSAKYMO PROJEKTAS DĖL PAKUOČIŲ IR PAKUOČIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO TAISYKLIŲ PAKEITIMO

Įsakymo projektas

Aprašymas. Šios taisyklės nustato ribinį leistiną kenksmingųjų medžiagų kiekį pakuotėse, pakuočių ženklinimo, pakuočių ir vienkartinių pakuočių, kurioms taikoma užstato už vienkartines pakuotes sistema, atliekų apskaitos ir atsiskaitymo pagal apskaitos duomenis tvarkas.

Kas keisis? Siūloma supaprastinti daugkartinių pakuočių ir vienkartinių pakuočių apskaitą gamintojams ir importuotojams, kurie praėjusiais ataskaitiniais metais Lietuvos vidaus rinkai patiekė ne daugiau kaip 5 tonas vienkartinių pripildytų pakuočių. Siekiant sumažinti administracinę naštą siūloma prailginti terminą, iki kada turi būti papildomas daugkartinių pakuočių sąrašas.

Kokia nauda? Siekiama supaprastinti pakuočių apskaitą, sumažinti administracinę naštą.

Kas toliau? Jeigu pakeitimai bus patvirtinti, planuojama, kad šie pakeitimai įsigaliotų 2025 m. sausio 1 d.

ĮSAKYMO PROJEKTAS DĖL GAMYBOS LIEKANŲ PRISKYRIMO PRIE ŠALUTINIŲ PRODUKTŲ TVARKOS APRAŠO PAKEITIMŲ

Įsakymo projektas

Aprašymas. Siūloma šalutiniams produktams priskirti visose ūkio šakose, ne tik apdirbamosios pramonės sektoriuje, kaip yra nustatyta šiuo metu, susidarančias gamybos liekanas. Taip siekiama dar plačiau atverti vartus žiedinei ekonomikai.

Kas keisis? Patvirtinus aprašą, šalutiniais produktais, jei jie atitiks nustatytus kriterijus ir sąlygas, bus galima laikyti pramonės, statybų, energetikos ir kitose ūkio šakose gamybos proceso metu susidariusias medžiagas, kurių neįmanoma išvengti pagrindinių produktų gamybos metu. Dėl to jų nereikėtų tvarkyti kaip atliekų.

Kokia nauda? Tikimasi, kad pakeitimai sudarys sąlygas, kurios bus tinkamos pakartotinai naudoti medžiagas ar daiktus. Taip pat paskatins daiktus į rinką sugrąžinti ne vien per atliekų tvarkytojus, bet paragins ir kitus ūkio subjektus ieškoti galimybių juos prikelti antram gyvenimui. Pavyzdžiui, griovimo metu susidaręs neužterštas gruntas, nebe nauji langai, durys ir pan., kurie gali būti naudojami pakartotinai be papildomo apdirbimo, bus priskiriami ne atliekoms, o šalutiniams produktams.

Kas toliau? Jeigu įsakymo projektas bus patvirtintas, planuojama, kad atnaujintas tvarkos aprašas įsigalios nuo 2024 m. lapkričio 1 d.

Mėnesio žinutė

#1 Artėja CSRD perkėlimo į nacionalinę teisę terminas  

Direktyvą (2022/2464) dėl įmonių informacijos apie tvarumą teikimo valstybės narės turi perkelti į nacionalinę teisę iki 2024 m. liepos 6 d. 

Kurios valstybės jau patvirtino Direktyvos įgyvendinimo teisės aktus? 

 • Prancūzija. Prancūzija yra pirmoji valstybė, kuri CSRD perkėlė į savo nacionalinę teisę. 
 • Čekija
 • Danija. Palyginti su CSRD, taikymo sritis išplėsta.  
 • Suomija
 • Vengrija
 • Rumunija. Vietos įstatyme siūlomos žemesnės ribos (palyginti su CSRD), pagal kurias apibrėžiamos vidutinės ir didelės įmonės, todėl joms taikomi atskaitomybės reikalavimai. 
 • Slovakija
 • Lichtenšteinas
 • Švedija. Už įstatymo projektą, kuriuo į nacionalinę teisę perkeliama CSRD, Švedijos parlamentas balsavo gegužės 29 d. 

Lietuva: Įstatymų projektai parengti. Birželio mėn. pirmoje pusėje LR Seimo dienotvarkėje suplanuotas šių projektų svarstymas. 

Darbuotojas klausia

Dažnai kyla klausimų, kaip darbuotojas gali pagelbėti organizacijai siekti tvarumo tikslų, kaip suprasti sudėtingus reikalavimus arba gal kažkas keisis jam asmeniškai. Sieksime padėti susiorientuoti tiek organizacijoms, tiek darbuotojams ir atsakyti atvirus klausimus pagal Bendrovių tvarumo atskaitomybės direktyvą (BTAD, angl. CSRD) ir Europos tvarumo atskaitomybės standartus (ETAS, angl. ESRS).

Darbuotojas klausia: Dirbu IT inžinieriumi ir girdžiu daug kalbų apie lygybės principą. Ar reiškia, kad man ir mano kolegei, kuri taip pat yra IT inžinierė, turi būti mokamas vienodas atlyginimas?

Mes atsakome ir rekomenduojame: Lygybės principas apibrėžia, kad už taip pat vertinamą darbą būtų mokamas lygus darbo užmokestis. Pažymime, kad kolegės IT inžinierės ir Jūsų atlyginimas, kai dirbate tokį pat ir taip pat vertinamą darbą, nepriklausomai nuo lyties, turėtų būti skaičiuojamas tokio pat dydžio. Tuo pačiu pažymime, kad darbuotojams, gali būti mokamas skirtingas užmokestis pagal jų patirtį ir pareigas, jei šis skirtumas pagrįstas kitokiu darbo pobūdžiu, skirtinga atsakomybe ir kitais objektyviais veiksniais.

Rodikliai: Atskleidžiama informacija apie visiems darbuotojams mokamą tinkamą darbo užmokestį, atitinkantį taikomus kriterijus (ETAS S1 Sava darbo jėga).