Papildytas Tiekėjų etikos kodeksas. Į ką atkreipti dėmesį?

2024 - 01 - 31
Straipsnio autorius: Dovilė Jankauskytė

2024 m. sausio 29 d. Ekonomikos ir inovacijų ministerijos siūlymu Tiekėjų etikos kodekso skyrius „Verslo etika“ buvo papildytas nauja nuostata (t. y. 49 p.), kuria rekomenduojama tiekėjams:

  • nevykdyti veiklos karinę agresiją prieš Ukrainą vykdančiose šalyse ar/ir
  • nebūti įmonių grupės, kurios bet kuris narys vykdo veiklą karinę agresiją prieš Ukrainą vykdančiose šalyse, nariu ir/ar
  • nedalyvauti tokios įmonių grupės veikloje per savo vadovą, kito valdymo ar priežiūros organo narius ar kitą asmenį (kitus asmenis), turintį (turinčius) teisę atstovauti tiekėjui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, asmenį (asmenis), turintį (turinčius) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo finansinės apskaitos dokumentus, taip pat
  • nesiremti pajėgumais ir (ar) nesudaryti subtiekimo sutarties (-čių) su subtiekėju (-ais) netenkinančiu (-ais) šių sąlygų.

Nors Tiekėjų etikos kodekso nuostatos yra rekomendacinio pobūdžio, perkančiosios organizacijos turi teisę viešojo pirkimo sąlygose nurodyti, kad Tiekėjų etikos kodekso nuostatų laikymasis yra privaloma pirkimo sutarties sąlyga. Atitinkamai, tokiu atveju, tiekėjui nesilaikant perkančiosios organizacijos nurodytų Tiekėjų etikos kodekso nuostatų, tiekėjui būtų taikomos sutartyje numatytos sankcijos, įskaitant, bet neapsiribojant, piniginės sankcijos ar, kraštutiniu atveju, sutarties nutraukimas.

Taigi, perkančiosioms organizacijoms Tiekėjų etikos kodeksas, ypatingai nauja jo nuostata, yra dar viena priemonė, kurios pagalba pastarosios gali (ir turėtų siekti) užtikrinti, kad pirkimo sutartis vykdytų tik patikimi tiekėjai, kurių veikla neprieštarauja Lietuvos Respublikos nacionalinio saugumo interesams ir vykdomai politikai. Tuo tarpu tiekėjus, siekiančius dalyvauti viešuosiuose pirkimuose, aptariamas kodeksas, įskaitant ir naująją jo nuostatą, įpareigoja dar atidžiau vertinti tiek savo vykdomą veiklą ir jos plėtrą, tiek santykius su verslo partneriais, tam, kad sutarties vykdymo metu nekiltų nesusipratimų, kurie gali baigtis baudomis ar netgi sutarties nutraukimu.