COBALT veiksmīgi pārstāv AS PNB Banka Satversmes tiesā


2020 - 02 - 24

2020. gada 20. februārī Satversmes tiesa taisīja spriedumu lietā Nr. 2019-09-03 un atzina Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) 2018. gada 20. decembra normatīvo noteikumu Nr. 198 “Finanšu  un  kapitāla  tirgus  dalībnieku maksājumu  apmēra  Finanšu  un kapitāla  tirgus  komisijas  finansēšanai 2019. gadā noteikšanas un pārskatu iesniegšanas normatīvie noteikumi” 2.11. punktu par  neatbilstošu  Latvijas  Republikas  Satversmes  91. panta pirmajā teikumā nostiprinātajam vienlīdzības principam.

AS PNB Banka vērsās Satversmes tiesā, jo tai bija šaubas par kredītiestādēm noteiktā maksājuma apmēra FKTK darbības finansēšanai atbilstību Satversmes 91. panta pirmajā teikumā ietvertajam vienlīdzības principam. Nosakot šī maksājuma apmēru 2019. gadam, salīdzinājumā ar citiem finanšu un kapitāla tirgus dalībniekiem, FKTK maksājuma apmēru palielināja tikai kredītiestādēm, to skaidrojot ar citu tirgus dalībnieku nespēju segt uzraudzības izmaksas. AS PNB Banka ieskatā šādai atšķirīgai attieksmei nepastāvēja leģitīms mērķis un tā nebija samērīga ar iespējamo leģitīmo mērķi.

Satversmes tiesa konstatēja, ka visi finanšu un kapitāla tirgus dalībnieki, kuriem ir pienākums veikt maksājumus FKTK darbības finansēšanai, atrodas vienādos un pēc noteiktiem kritērijiem salīdzināmos apstākļos, kā arī to, ka apstrīdētā norma paredz atšķirīgu attieksmi. Pārbaudot vai FKTK padome bija tiesīga izdot apstrīdēto normu, Satversmes tiesa secināja, ka FKTK padome nebija atbilstoši demokrātiski leģitimizēta apstrīdētās normas izdošanai. Tādējādi, apstrīdētajā normā paredzētā atšķirīgā attieksme nebija noteikta saskaņā ar normatīvajos aktos paredzētā kārtībā pieņemtu tiesību normu.

Lietas ietvaros COBALT ekspertu komandā darbojās vadošais partneris un zvērināts advokāts Lauris Liepa un jurists Dr. Toms Krūmiņš.

Vadošie eksperti

Vadošais partneris, zvērināts advokāts
Latvija