EST secinājumi par valsts atbalstu hidroelektrostaciju strīdā ar SPRK

2023 - 04 - 12
Autors: Maira Pužule

Eiropas Savienības Tiesa (EST) šī gada 12.janvārī pasludināja spriedumu apvienotajās lietās C‑702/20 un C‑17/21, atbildot uz Senāta uzdotajiem jautājumiem sabiedrību “DOBELES HES” un “GM” strīdā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju (SPRK).

Spriedumā EST atbild uz vairākiem Senāta uzdotajiem jautājumiem par Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 107.panta interpretāciju. Tostarp jēdziena “iejaukšanās ar valsts līdzekļiem” izpratni, tirgus liberalizācijas ietekmi uz pasākuma kā valsts atbalsta kvalifikāciju, jēdzienu “valsts atbalsts” un “zaudējumu atlīdzība” nošķiršanu, tiesu kompetenci valsts atbalsta piešķiršanā, atbalsta apmēra aprēķināšu, piemērojot de minimis atbalsta kritērijus, un atbalsta kā jauna vai pastāvoša atbalsta kvalifikāciju.

Pamatlietas faktiskie apstākļi

“DOBELES HES” un “GM” apsaimnieko hidroelektrostacijas un ražo elektroenerģiju no atjaunojamajiem energoresursiem. Līdz 2005.gada 7.jūnijam saskaņā ar Enerģētikas likumu šīm sabiedrībām bija tiesības pārdot saražotās elektroenerģijas pārpalikumu licencētam elektroenerģijas sadales uzņēmumam par cenu, kas atbilst divkāršam elektroenerģijas realizācijas vidējam tarifam, kuru noteica regulators.

2005.gada 8.jūnijā stājās spēkā Elektroenerģijas tirgus likums, ar kuru tika mainīta procedūra elektroenerģijas pārpalikuma pārdošanai par paaugstinātu tarifu. Jaunā procedūra neattiecās uz tiem ražotājiem, kas savu darbību bija uzsākuši pirms šī datuma, tostarp “DOBELES HES” un “GM”. Attiecībā uz šiem ražotājiem saglabājās agrākie nosacījumi.

SPRK Elektroenerģijas tirgus likuma normu interpretēja tādējādi, ka minētajiem ražotājiem tiek nodrošināts vidējais elektroenerģijas pārdošanas tarifs, kas bija spēkā tieši pirms grozījumiem procedūrā (2005.gada 7.jūnijā), un pārstāja atjaunināt tarifu.

2010.gadā Satversmes tiesa lēma, ka, pareizi interpretējot pieminēto Elektroenerģijas tirgus likuma grozījumu normu, SPRK vajadzēja nevis iesaldēt elektroenerģijas pārdošanas tarifu, bet gan pielietot to pašu cenas noteikšanas mehānismu, kāds bija spēkā pirms grozījumiem procedūrā.

Rezultātā sabiedrības pieprasīja SPRK nodrošināt atlīdzinājumu zaudējumiem, kas radušies iesaldētā tarifa dēļ. Pieprasīto zaudējumu apmērs atbilda iesaldētā tarifa un cenas, par kuru publiskajam tirgotājam būtu bijis jāiepērk elektroenerģiju, ja tarifs būtu aprēķināts pareizi, starpībai,.

Kad SPRK atteicās izmaksāt atlīdzinājumu, “DOBELES HES” un “GM” vērsās tiesā. Administratīvā apgabaltiesa uzdeva pienākumu iestādei atmaksāt uzņēmumiem 3406,63 un 662,26 eiro, kā arī pakārtoja šo summu samaksu nosacījumam, ka Eiropas Komisija (EK) ir pieņēmusi lēmumu atļaut šādu valsts atbalstu. SPRK šos spriedumus pārsūdzēja kasācijas instancē.

Senāts vērsās EST ar 13 prejudiciālajiem jautājumiem saistībā ar LESD 107.panta interpretāciju.

Lasīt plašāk.

Publikācija: itiesibas.lv