Gjensidige ADB Latvijas filiāle panāk tiesvedības izbeigšanu strīdā par zaudējumu piedziņu nepilnu 261 000 EUR apmērā


2024 - 03 - 12

Lietā prasītājs Compensa Vienna Insurance Group ADB (“Compensa”) cēla prasību pret COBALT klientu Gjensidige ADB Latvijas filiāli (“Gjensidige”), lūdzot piedzīt zaudējumus (negūto peļņu) nepilnu 261 000 EUR apmērā, ko veido prasītāja izmaksātā apdrošināšanas atlīdzība kādam tirdzniecības uzņēmumam. Transportlīdzekļa vadītāja izraisīta ceļu satiksmes negadījuma rezultātā uzņēmuma telpām tika nodarīti bojājumi, kuru rezultātā ēku bija aizliegts ekspluatēt līdz brīdim, kad bojājumi tiks novērsti.

Gjensidige atbilstoši transportlīdzekļa īpašnieka obligātās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas (OCTA) līgumam atlīdzināja ēkai un produkcijai radītos bojājumus. Savukārt Compensa, brīvprātīgās apdrošināšanas ietvaros, izmaksāja uzņēmumam apdrošināšanas atlīdzību saistībā ar negūto peļņu, kas aprēķināta par periodu, kamēr uzņēmums nevarēja izmantot bojātās telpas komercdarbības veikšanai. Tā kā OCTA polisi bija izsniegusi Gjensidige, Compensa ar prasību par zaudējumu atlīdzināšanu (negūto peļņu) vērsās pie Gjensidige.

Lai arī Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likums (“OCTA likums”) skaidri noteicis, ka ceļu satiksmes negadījuma dēļ negūtā peļņa netiek atlīdzināta, Compensa uzskatīja, ka minētā norma ir pretēja Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2009/103/EK (“OCTA direktīva”) noteiktajam.

COBALT, analizējot piemērojamos tiesību aktus un Eiropas Savienības Tiesas praksi, pamatoja, ka nav konstatējama OCTA likuma neatbilstība OCTA Direktīvai un OCTA Direktīva nevar būt pamats vērsties pret Gjensidige ar zaudējumu prasību. Tiesvedības laikā līdzīgus secinājumus izdarīja Eiropas Savienības Tiesa lietā C-28/21, atzīstot, ka Polijas tiesību akti, ar kuriem ieviesta OCTA direktīva, atbilst OCTA direktīvai, lai arī tie neparedz segt zaudējumus, ko veido negūtā peļņa. Rezultātā pats prasītājs, piekrītot COBALT sniegtajai argumentācijai, prasību pret Gjensidige atsauca. Pamatojoties uz minēto, 2023. gada nogalē Rīgas pilsētas tiesa nolēma izbeigt tiesvedību pret Gjensidige.

Klienta pārstāvību nodrošināja COBALT partnere, zvērināta advokāte Sandija Novicka un vecākā speciāliste, zvērināta advokāta palīdze Sabīne Zaula.

Vadošie eksperti

Partnere, zvērināta advokāte
Latvija
Vecākā speciāliste, zvērināta advokāta palīdze
Latvija