Commentary of Articles 47, 57 and 58 of the Satversme

2017 - 05 - 31
Article by: Krišjānis Bušs, Dr Edvīns Danovskis

Danovskis E., Bušs K. Commentary of Article 47 of the Satversme; Danovskis E. Commentary of Article 57 of the Satversme; Danovskis E., Briede J. Commentary of Article 58 of the Satversme. Grām.: Latvijas Republikas Satversmes komentāri. III. nodaļa. Valsts prezidents. IV nodaļa. Ministru kabinets. Autoru kolektīvs prof. R. Baloža zinātniskā vadībā. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2017, 324.-332.lpp; 546.-552.lpp; 553.-560.lpp.