Visi darījumi un lietas

COBALT veiksmīgi pārstāv Jaunjelgavas novada domi Satversmes tiesā, apstrīdot noteikumus, kas nosaka minimālo skolēnu skaitu klasē

2017-07-04

2017. gada 29. jūnijā Satversmes tiesa pasludināja spriedumu lietā Nr. 2016-23-03, lemjot, ka Ministru kabineta noteikumu normas, kas nosaka minimālo izglītojamo skaitu novada izglītības iestādes 10. klasē vai vidusskolā kopumā, pieņemtas, pārkāpjot likumdevēja piešķirto pilnvarojumu.

Lieta tika ierosināta pēc Jaunjelgavas novada domes pieteikuma, kurā tika apstrīdēta Ministru kabineta 2015. gada 13. oktobra noteikumu Nr. 591 “Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un speciālajās pirmsskolas izglītības grupās un atskaitīti no tām, kā arī pārcelti uz nākamo klasi” 12.1.1. un 60. punkta atbilstība Latvijas Republikas Satversmes 1. pantam.

Satversmes tiesa nolēma atzīt apstrīdētās normas par neatbilstošām Latvijas Republikas Satversmes 1. pantam un spēkā neesošām no to pieņemšanas brīža. Satversmes tiesas spriedums ir galīgs un nepārsūdzams, tas stājas spēkā tā publicēšanas dienā.

Šī ir viena no retajām Satversmes tiesas lietām, kura rosināta pēc pašvaldības pieteikuma, turklāt būtiski, ka spriedumā tiesa arī atzinusi, ka pašvaldībai būtu pamats iesniegt pieteikumu Satversmes tiesā par pašvaldības autonomijas ierobežošanu saistībā ar normatīvo aktu, kas nosaka autonomo funkciju izpildi.  Šim spriedumam ir atpakaļvērsts spēks un atbilstoši Augstākās tiesas praksei to iespējams izmantot kā pamatu zaudējumu pieprasīšanai no valsts, ja kādai no pašvaldībām ir pierādāmi zaudējumi saistībā ar lietā apstrīdēto normu.

Juridisko palīdzību un pārstāvību Satversmes tiesā Jaunjelgavas novada domei nodrošināja COBALT publisko tiesību ekspertu komanda zvērināta advokāta Edgara Pastara vadībā.

Ar pilnu Satversmes tiesas spriedumu iespējams iepazīties šeit.