COBALT kaitseb väljaandmismenetluses krüptoraha kaevandamisteenuseid pakkunud Eesti kodanikku


2023 - 06 - 27

COBALT kaitseb väljaandmismenetluses krüptoraha kaevandamisteenuseid pakkunud Eesti kodanikku, kelle väljaandmist soovivad Ameerika Ühendriigid. USA ametivõimud väidavad, et Eesti ärimees olevat koos oma äripartneriga petnud klientidelt välja 575 miljonit USA dollarit. USA taotlusel on kohus arestinud 145 miljoni USA dollari väärtuses vara ja ärimehed on võetud kohtu loal väljaandmismenetluse lõpuni vahi alla.

Riigikohtu kriminaalkolleegiumi kogu koosseis (koosneb kuuest kohtunikust) on teinud vahistamise seaduslikkuse üle peetud vaidluses nüüd väga olulise lahendi, mis muudab senist kohtupraktikat. Kümme aastat kehtinud Riigikohtu praktika kohaselt ei olnud isiku vahistamisele, kelle väljaandmist soovitakse, ühtegi muud leebemat alternatiivi.

Nüüd asus kohus riigikohtunike häältega 4 : 2 seisukohale, et põhiseadusega, Euroopa Inimõiguste Konventsiooniga ja Euroopa Inimõiguste Kohtu praktikaga on kooskõlas, kui Eesti kohus saab vahistamise asemel kohaldada ka muid isikute põhiõigusi vähem piiravaid meetmeid (elektrooniline valve, kautsjon). Riigikohus leidis, et senise olukorra jätkumine võib olla vastuolus põhiseaduses sätestatud proportsionaalsuse nõudega.

Äsjane Riigikohtu lahend omab laiemat mõju ka seetõttu, et varasema kohtupraktika kohaselt liikusid kaitsjad menetlusega formaalselt kaasa ilma, et neil oleks olnud võimalust klienti vahistamise eest reaalselt kaitsta. Nüüd rõhutab Riigikohus, et nii nagu prokuratuuril, peab ka kaitsjatel olema samasugune võimalus esitada tõendeid, mis prokuratuuri väited vahistamise vajalikkuse kohta ümber lükkavad. Seega parandab äsjane kohtulahend märkimisväärselt õigust tõhusale kohtulikule kaitsele.

Klienti kaitsevad väljaandmismenetlusega seotud kohtuasjades COBALTi vandeadvokaadid Karl Kask ja Artur Knjazev, keda abistab jurist Alina Laansoo.

Viited kohtulahendile on leitavad: SIIN ja SIIN

Juhtivad eksperdid

Vandeadvokaat
Eesti