Privaatkliendid

Ärisuhted pakuvad küllaldaselt keerukaid väljakutseid, mis võivad muutuda erinevate isikliku elu sündmuste valguses veelgi komplitseeritumaks. Meie meeskond mõistab perekondlike suhete ja äritegevuse omavahelist seotust ning vajadust kaitsta klientide varalisi ja mittevaralisi huve ka selliste oluliste elusündmuste korral nagu surm, abiellumine või lahutus. Samuti pakume koostöös tehingute töögrupi Private Wealth valdkonna meeskonnaga eraisikutele igakülgset õigusteenust personaalse varahalduse, varade planeerimise, samuti ettevõtte õigusjärgluse ja tegevuse jätkamise kavade koostamises, aga ka pärimise valdkonnas, omades kogemust mahukates piiriülestes pärimisasjades.

Me pakume oma klientidele tuge ka erinevates perekonnaõiguslikes valdkondades, eeskätt ühisvara, aga ka pärimist puudutavates küsimustes. Meie meeskonnal on märkimisväärne kogemus klientide esindamisel läbirääkimistes, mis on lõppenud osapoolte jaoks pooli rahuldava kohtuvälise lahendusega ja kohtuvaidlustes, millest mitmedki on lõppenud Riigikohtu põhjapanevate otsustega. Ühisvaravaidlused, milles abi osutame, ei hõlma üksnes abikaasade vahelisi varajagamist puudutavaid erimeelsusi, vaid ka pikaajalistest abielusarnastest suhetest tulenevaid vaidlusi, millel on õiguslikud tagajärjed varalistele suhetele. Meie pädevusse kuulub ka abielueelsete ja -järgsete lepingute koostamine, mis on parim viis varaliste kokkulepete fikseerimiseks ja ka vara haldamiseks abielu kontekstis.