Riigikohtu otsus tühistada Elbu rabas turba kaevandamise luba kujundab edasist praktikat


2024 - 03 - 18

Eesti Ornitoloogiaühing ja Keskkonnaamet vaidlesid kohtus otsuse üle, millega amet oli andnud OÜ-le Hiiu Turvas loa kaevandada Lavassaare soostikus asuvas Elbu rabas turvast. 14. märtsil 2024 tehtud otsusega tühistas Riigikohus kaevandamisloa.

Vaidluse põhisisu seisnes selles, et Keskkonnaamet andis juba 2020. juulis loa nn Elbu V mäeeraldisel turba kaevandamiseks. Turbaraba asub linnurikkas Lavassaare soostikus, aga väljaspool siseriiklikult kaitse alla võetud alasid. Kaevandusluba tühistati, kuna loa andmisel ei arvestatud nõuetekohaselt kaevandamise mõju rabas elavatele linnuliikidele ja rabale kui lindude elupaigale ning tehti muid kaalutlusvigu.

14. märtsil 2024 tehtud Riigikohtu otsus omab ka laiemat tähendust, kuna kohus selgitas edasise kaevandamislubade andmise praktika seisukohalt mitut olulist küsimust:

1) kaevandamisel, kui sellega mõjutatakse kaitsealused liike ja elupaiku ka väljaspool riiklikke kaitsealasid, tuleb hinnata tegevuse mõju nende liikide ja elupaikade seisundile üleriigiliselt, arvestades seejuures ka teiste mõjuteguritega ja liikide-elupaikade seisundiga;

2) ka üksikute lubade andmisel tuleb arvestada riiklike arengukavasid, mis antud juhul nägid ette, et looduslikke turbaalasid ja soid enam kuivendada ei tohiks;

3) pärast nii kaevandamisega kaasnevate (eestkätt majanduslike) kasude kui kahjude (ennekõike negatiivne mõju keskkonnale, sh kliimamuutusele) väljaselgitamist tuleb kaaluda, kas kasud kaaluvad kahjud üle, mh kas ei oleks otstarbekam kaevandada mõnel muul, vähem väärtuslikul alal; 4) looduslike turbarabade kuivendamist ei tohiks lubada pelgalt seetõttu, et seda võivad teoreetiliselt kompenseerida soode taastamine muudel aladel.

Nendes küsimustes on Keskkonnaameti varasem praktika olnud Riigikohtu osundatust erinev, mistõttu on oodata, et uus otsus saab mõjutama praktikat ka laiemalt.

COBALT nõustas ja esindas Eesti Ornitoloogiaühingut. Klienti nõustas ja esindas kohtus vandeadvokaat Siim Vahtrus

Juhtivad eksperdid

Vandeadvokaat, ESG juht
Eesti