Administracinių nusižengimų kodeksas: bendrosios taisyklės

2017 - 01 - 17
Straipsnio autorius: Dr. Milda Markevičiūtė

Nuo 2017 m. sausio 1 d. įsigaliojo naujasis Administracinių nusižengimų kodeksas (ANK), kuris bus taikomas vietoj Administracinių teisės pažeidimų kodekso. Advokatų kontora COBALT pateikia pagrindinius teisinio reguliavimo pokyčius, į kuriuos vertėtų atkreipti dėmesį:

 • Jei iki 2017 m. sausio 1 d. yra padarytas pažeidimas, atitinkantis administracinio nusižengimo, įtvirtinto naujajame kodekse, požymius ir ANK nustato švelnesnę atsakomybę nei nustatė ATPK, asmuo, padaręs nusižengimą, baudžiamas pagal naująjį kodeksą. Jei ANK numato griežtesnę atsakomybę, asmuo, padaręs pažeidimą iki 2017 m. sausio 1 d., administracinėn atsakomybėn traukiamas pagal ATPK. Aptariamu atveju atsakomybė perkvalifikuojama į švelnesnę ir tais atvejais, kai už administracinius teisės pažeidimus iki 2017 m. sausio 1 d. buvo paskirtos administracinės nuobaudos, tačiau nutarimai dėl nuobaudos skyrimo dar neįsiteisėjo.
 • Iki 2 m. pratęsiamas nubaudimo senaties terminas. Anksčiau šis terminas paprastai būdavo 6 mėn.
 • Panaikinama administracinė nuobauda – administracinis areštas.
 • Pakeičiamos administracinės nuobaudos baudos ribos: nuo 10 iki 6000 eurų. Atskirai nebenustatomos pareigūnams ir nepilnamečiams taikomos baudos ribos.
 • Nustatomos dvi naujos administracinės poveikio priemonės: draudimas lankytis viešose vietose vykstančiuose renginiuose bei įpareigojimas dalyvauti alkoholizmo ir narkomanijos prevencijos, ankstyvosios intervencijos, sveikatos priežiūros, resocializacijos, bendravimo su vaikais tobulinimo, smurtinio elgesio keitimo ar kitose programose (kursuose).
 • Naikinama tėvų ar globėjų administracinė atsakomybė už jų 14-16 metų amžiaus vaikų padarytus administracinius teisės pažeidimus. Tėvai bus traukiami administracinėn atsakomybėn tik už tėvų valdžios nepanaudojimą ar panaudojimą priešingai vaiko interesams, t. y. už kaltas veikas. Vaikams iki 16 metų už administracinių nusižengimų požymių turinčias veikas galės būti taikomi Vaikų minimalios ir vidutinės priežiūros įstatyme numatytos priemonės.
 • Tiesiogiai įtvirtinta galimybė nukentėjusiajam prisiteisti žalos atlyginimą skiriant nuobaudą, jei ši žala neatlyginama savanoriškai.
 • Nustatytos administracinę atsakomybę šalinančios aplinkybės: mažai pavojinga veika, būtinoji gintis, įstatymų uždraustą veiką padariusio asmens sulaikymas, profesinių pareigų atlikimas, būtinasis reikalingumas, teisėsaugos institucijų užduočių vykdymas, įsakymų vykdymas, pateisinama profesinė ar ūkinė rizika, mokslinis eksperimentas, vadovavimasis klaidinga oficialia konsultacija.
 • Detalizuotos administracinio nurodymo, t. y. pasiūlymo susimokėti pusę sankcijoje numatytos minimalios piniginės baudos už pirmą kartą per metus padarytą administracinį nusižengimą, taikymo galimybės. Asmuo galėtų sumokėti pusę baudos, jeigu už administracinį nusižengimą nustatyta mažesnė negu 1500 eurų maksimali bauda. Tokia tvarka nebūtų taikoma, jei asmuo administracinį nusižengimą padarė būdamas neblaivus ar apsvaigęs nuo narkotinių medžiagų; jei per metus padarė pakartotinį administracinį nusižengimą, numatytą tame pačiame šio kodekso straipsnyje; administracinis nusižengimas sukėlė nežymų sveikatos sutrikdymą; taip pat administraciniu nusižengimu padaryta turtinė žala, kuri nėra visiškai atlyginta; kai už asmens padarytą pažeidimą nustatytas privalomas turto konfiskavimas; kai asmuo yra padaręs du ar daugiau su transporto eismo sauga susijusių administracinių nusižengimų, kurių duomenys gauti iš stacionarių ar mobiliųjų teisės pažeidimų fiksavimo sistemų kai asmuo padarė pažeidimą, susijusį su specialia teise, neturėdamas šios teisės.
 • Nustatoma bendroji taisyklė, kad bylas dėl daugumos pažeidimų nagrinės ne teismo tvarka tos institucijos, kurios ir surašė protokolus. Teismas visais atvejais nagrinės pažeidimus tais atvejais, kai asmeniui gresia bauda, viršijanti 1 500 eurų, arba turto, kuriam privaloma teisinė registracija, konfiskacija, arba kai administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo arba nukentėjusys yra nepilnametis. Administracinių bylų nebenagrinės ir nuobaudų nebeskirs seniūnijų kaimo vietovėse seniūnai ir administracinės komisijos prie savivaldybių tarybų.
 • Susiaurinamas asmenų, galinčių būti įgaliotais atstovais ratas: įgaliotu atstovu tiriant administracinį nusižengimą ir nagrinėjant administracinio nusižengimo bylą gali būti advokatas, advokato pavedimu – advokato padėjėjas, taip pat aukštąjį teisinį universitetinį arba jam prilyginamą išsilavinimą turintis asmuo tais atvejais, kai jis atstovauja savo artimiesiems giminaičiams (tėvams (įtėviams), vaikams (įvaikiams), broliams, seserims, seneliams ir vaikaičiams) ar sutuoktiniui (sugyventiniui).
 • Už kai kuriuos ANK nurodytus nusižengimus kartu su administracine nuobauda gali būti skiriama administracinio poveikio priemonė – turto konfiskavimas. Pagal senąjį kodeksą turto konfiskavimas galėjo būti skiriamas ir kaip pagrindinė, ir kaip papildoma nuobaudos, o ANK ši priemonė bus taikoma tik kartu su administracine nuobauda.