COBALT veiksmīgi pārstāv biogāzes elektrostacijas Satversmes tiesā


2022 - 10 - 28

COBALT veiksmīgi pārstāvējis vairākas biogāzes elektrostacijas Satversmes tiesā lietā par normām, kas obligātā iepirkuma ietvaros nosaka konkrētas prasības lietderīgai siltumenerģijas izmantošanai.

Satversmes tiesa 2022. gada 27. oktobrī pasludināja spriedumu lietā Nr. 2021-31-0103 par Elektroenerģijas tirgus likuma 31.3 panta pirmās un trešās daļas, kā arī Ministru kabineta 2020. gada 2. septembra noteikumu Nr. 560 „Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamos energoresursus, kā arī par cenu noteikšanas kārtību un uzraudzību” (Noteikumi Nr. 560) 21.3., 28., 30., 31., 48.4. punkta un 3. pielikuma atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. pantam un 105. panta pirmajam teikumam.

Lieta ierosināta pēc vairāku biogāzes elektrostaciju pieteikuma. Pieteikuma iesniedzējas iebildušas pret konkrētām ar lietderīgās siltumenerģijas nodrošināšanu saistītām prasībām, kā arī pret lietderīgās siltumenerģijas sasaisti ar obligātā iepirkuma apjoma noteikšanu, aprēķinot enerģijas ražošanas lietderības koeficientu. Pēc pieteikuma iesniedzēju ieskata, minētās prasības nav bijušas izpildāmas.

Satversmes tiesa atzina Noteikumu Nr. 560 28. punktu, ciktāl tas attiecas, uz ražošanas lietderības koeficienta aprēķinu, 30. punktu, 31.1. un 31.2. apakšpunktu, ciktāl visas šīs normas attiecas uz ražotājiem, kuri koģenerācijā izmanto biogāzi, par neatbilstošu Latvijas Republikas Satversmes 105. panta pirmajam teikumam un spēkā neesošu no 2023. gada 1. jūlija. Savukārt attiecībā pret pieteikuma iesniedzējām minētās normas atzītas par spēkā neesošām no 2021. gada 1. janvāra.

Lietas ietvaros COBALT ekspertu komandā darbojās vadošais partneris, zvērināts advokāts Lauris Liepa un vecākais speciālists, zvērināts advokāts Dr. Toms Krūmiņš.

Satversmes tiesas spriedums ir galīgs un nepārsūdzams.

Sprieduma teksts ir pieejams Satversmes tiesas mājaslapā. Satversmes tiesas sēžu videoieraksti pieejami Satversmes tiesas Youtube kanālā.

Vadošie eksperti

Vadošais partneris, zvērināts advokāts
Latvija
Vecākais speciālists, zvērināts advokāts
Latvija