COBALT esindas edukalt AB bankas SNORASʼt (pankrotis), mille tulemusena tegi Riigikohus pankrotiõiguses olulise uue lahendi


2014 - 06 - 19

LAWIN esindas edukalt AB bankas SNORASʼt (pankrotis), mille tulemusena tegi Riigikohus pankrotiõiguses olulise uue lahendi : Tehtud tööd : Uudised :

AB bankas SNORAS (pankrotis) esitas Pärnu Maakohtule avalduse Corvus Holding OÜ pankroti väljakuulutamiseks. Pärnu Maakohus rahuldas kõnealuse avalduse ning kuulutas välja Corvus Holding OÜ pankroti.

Corvus Holding vaidlustas Pärnu Maakohtu määruse Tallinna Ringkonnakohtus, mis tühistas Pärnu Maakohtu määruse leides, et Corvus Holding OÜ pankroti ei oleks tohtinud välja kuulutada, sest pankrotiavalduse esitanud AB bankas SNORASʼe (pankrotis) nõue ei ole selge.

AB bankas SNORASʼe (pankrotis) hinnangul kohaldas Tallinna Ringkonnakohus vääralt pankrotiseaduse § 31 lõiget 1 koostoimes lõikega 2 ning esitas sellest tulenevalt Tallinna Ringkonnakohtu määruse peale määruskaebuse Riigikohtule. Nimelt, oli AB bankas SNORAS (pankrotis) seisukohal, et 01. jaanuaril 2010.a jõustunud pankrotiseaduse § 31 lõike 1 ja 2 kohaselt ei ole võimalik jätta juriidilisest isikust võlgniku pankroti väljakuulutamata juhul, kui ajutine haldur on tuvastanud, et võlgnik on isegi pankrotiavalduse esitanud võlausaldaja nõuet arvesse võtmata püsivalt maksejõuetu.

Riigikohus tegi 10. juunil 2014. a määruse, millega rahuldas osaliselt AB bankas SNORASʼe (pankrotis) määruskaebuse. Seda tehes märkis Riigikohus muu hulgas, et Tallinna Ringkonnakohus eksis pankrotiseaduse § 31 lõigete 1 ja 2 tõlgendamisel. Riigikohus nõustus AB bankas SNORASʼe seisukohaga märkides kokkuvõtvalt, et juriidilisest isikust võlgniku püsiva maksejõuetuse tuvastamise korral tuleb tema pankrot välja kuulutada ka juhul, kui pankrotiavalduse esitanud võlausaldaja nõue ei ole selge. Tegemist on pankrotiõiguses olulist tähtust omava lahendiga, sest varasema Riigikohtu praktika kohaselt tuli pankrotiavalduse esitanud võlausaldaja nõude ebaselguse korral jätta juriidilisest isikust võlgniku pankrot väljakuulutamata. Vastava Riigikohtu lahendiga saab lähemalt tutvuda siin.

COBALT esindas AB bankas SNORASʼt (pankrotis) kõigis kohtuinstantsides. Kohtuvaidluse meeskonda kuulusid partner Liina Linsi, vandeadvokaat Kadri Michelson ja advokaat Lembit Tedder.

Juhtivad eksperdid