COBALT esindas kohtuvaidluses edukalt AS-i RAGN-SELLS


2018 - 11 - 06

Advokaadibüroo COBALT nõustas ja esindas edukalt oma pikaajalist klienti AS-i RAGN-SELLS kliendi vastu esitatud rahalises nõudes.

Kohtuvaidluse põhisisuks olid üürilepingust tuleneva kahju hüvitamise nõude aegumisega seotud küsimused. Täpsemalt oli kohtuvaidluse keskmes küsimus, kas üürileandja võib oma kahju hüvitamise nõude maksmapanekuga oodata kolm aastat nagu lepinguliste nõuete puhul tavaliselt või aegub selline nõue lühema aja jooksul. Samuti küsimus, kas nõude saaja peab kartma, et kui ta põhjendamatule nõudele vastab ning nõude tagasilükkamist põhjendab, siis võidakse seda käsitleda nõude aegumist peatavate läbirääkimistena.

Nii esimese kui ka teise astme kohus nõustusid meie seisukohaga, et üürilepingust tulenevale üürileandja kahju hüvitamise nõudele kohaldub lühendatud aegumistähtaeg. Samuti, et nõude aegumist peatava läbirääkimiste pidamisena saab käsitleda üksnes sellist pooltevahelist suhtlust, millest nähtub nõude osas kokkuleppelise lahenduse leidmise soov. Kohtud jätsid nõude aegumise tõttu rahuldamata. Ringkonnakohtu otsuse jõustumisel toob see kaasa olulise õigusselguse aegumise peatumise osas läbirääkimiste pidamise alusel.

COBALTi meeskonda juhtis vandeadvokaat Kaidi Reiljan-Sihvart, keda toetasid partnerid Liina Linsi ja Elo Tamm.