Protestai ir ginčai dėl prekių ženklų: naujovės nuo 2019 m. sausio 1 d.

2019 - 01 - 22
Straipsnio autorius: Julija Beldeninovienė

Lietuvai įgyvendinant 2015 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2015/2436 2018 m. gruodžio 4 d. buvo priimtas naujos redakcijos Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymas, įsigaliojantis nuo 2019 m. sausio 1 d. Vieni esminių naujos redakcijos Prekių ženklų įstatymo naujovių yra susiję su prekių ženklų protestais ir ginčais (tiek procedūriniais, tiek materialiniais aspektais).

Pirma, paminėtina, kad pagal naują reglamentavimą dar iki ginčo (arba protesto) dėl prekių ženklo registracijos inicijavimo bus galima įtakoti ženklo registraciją, nes suinteresuotiems asmenims suteikta teisė pateikti savo pastabas dėl pareikšto registruoti ženklo atitikimo ženklui keliamiems absoliutiems reikalavimams.

Antra, protesto nagrinėjimo procedūroje atsiranda galimybė gintis tokiu pagrindu kaip ženklo nenaudojimas, t.y. protestuojamo ženklo savininkas turės teisę reikalauti, kad protestą pareiškęs asmuo pateiktų įrodymų, jog per penkerių metų laikotarpį iki protestuojamo ženklo paraiškos padavimo datos (arba prioriteto datos) jo ankstesnis ženklas buvo pradėtas iš tikrųjų naudoti arba kad buvo svarbių priežasčių to ženklo nenaudoti.

Be to, paminėtina, kad padidėja protesto pateikimo kaina – nuo 92 Eur iki 160 EUR.

Tačiau pati pagrindinė naujovė yra tai, kad nuo 2019 m. sausio 1 d. atsiranda privaloma ikiteisminė ginčų dėl prekių ženklo registracijos pripažinimo negaliojančia ar jos panaikinimo procedūra Lietuvos Respublikos valstybiniame patentų biure. Iki šiol tokie ginčai buvo nagrinėjami išimtinai Vilniaus apygardos teismo.

Ikiteisminės procedūros privalomumas reiškia, kad tuo atveju, jeigu asmuo kreipsis į teismą nesilaikydamas ikiteisminės ginčo nagrinėjimo tvarkos, teismas atsisakys priimti jo ieškinį dėl prekių ženklo registracijos pripažinimo negaliojančia ar jos panaikinimo. Tiesiogiai kreiptis į teismą su tokiais reikalavimais bus galima tik vienu atveju – kai tokie reikalavimai yra pareiškiami priešieškinio forma teisme nagrinėjant ginčą dėl ženklo savininko teisių pažeidimo.

Skirtingai nuo dabartinės prekių ženklų registracijos ginčijimo teisme tvarkos, kai ieškinyje galima ginčyti iš karto kelių ženklų registraciją, vienu prašymu Lietuvos Respublikos valstybiniam patentų biurui bus galima ginčyti tik vieno ženklo registraciją. Vieno prašymo kaina bus 180 Eur. Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro sprendimas per tris mėnesius nuo jo priėmimo dienos galės būti apskųstas Vilniaus apygardos teismui.

Taip pat paminėtina, kad pagal naują reglamentavimą protesto ir prašymų dėl prekių ženklo registracijos pripažinimo negaliojančia ar jos panaikinimo nagrinėjimo procedūroje numatytas procedūros sustabdymas bendru šalių susitarimu, suteikiant šalims galimybę ginčą išspręsti taikiai (įskaitant mediacijos pagalba). Tokio sustabdymo terminas galės būti ne trumpesnis kaip du mėnesiai ir ne ilgesnis kaip vieneri metai.

  1. Galiausiai, kaip naujovė paminėtina tai, kad naujoje Prekių ženklų įstatymo redakcijoje detalizuojamas toks prekių ženklo registracijos pripažinimą negaliojančia trukdantis pagrindas kaip ankstesnio ženklo skiriamųjų ženklo požymių ar reputacijos nebuvimas. Konkrečiai, vėlesnio ženklo registracija negalės būti pripažinta negaliojančia, jeigu vėlesnio ženklo savininkas įrodys, kad vėlesnio ženklo paraiškos padavimo datą (ar prioriteto datą) buvo kuri nors iš šių aplinkybių:ankstesnis ženklas, kurio registraciją būtų galima pripažinti negaliojančia dėl to, kad jis neturi skiriamųjų požymių ar yra sudarytas tik iš tokių žymenų, kurie prekyboje gali būti naudojami žymėti prekių ar paslaugų charakteristikoms (rūšiai, kokybei, kiekiui, paskirčiai, vertei ir kt.) arba yra sudarytas tik iš tokių žymenų ir nuorodų, kurie dabartinėje kalboje arba sąžiningoje bei nusistovėjusioje prekybos praktikoje yra tapę bendriniai, dar nebuvo įgijęs skiriamojo ženklo požymio;
  2. Ankstesnis ženklas dar nebuvo įgijęs pakankamai skiriamųjų ženklo požymių, kad būtų galima pagrįstai nustatyti, kad yra pagrįsta suklaidinimo tikimybė dėl vėlesnio ženklo panašumo į ankstesnį ženklą;
  3. Pripažinti ženklo registraciją negaliojančia prašoma remiantis tuo, kad vėlesnis ženklas yra tapatus arba panašus į ankstesnį prekių ženklą, nepaisant to, ar prekės ar paslaugos, kurioms jis yra  registruotas, yra tapačios, panašios ar nepanašios į tas prekes ar paslaugas, kurioms registruotas ankstesnis ženklas, jei ankstesnis ženklas turi reputaciją Lietuvoje (arba Europos Sąjungoje), o ankstesnis ženklas iš tikrųjų dar neturėjo reputacijos.

Visos aukščiau nurodytos naujovės, susijusios su  protestais ir ginčais dėl prekių ženklų, turėtų užtikrinti didesnį teisinį tikrumą dėl prekių ženklų registravimo, taip pat efektyvesnę ir paprastesnę prekių ženklų savininkų interesų apsaugą. Ar taip bus iš tikrųjų, parodys laikas.

Julija Beldeninovienė, COBALT Vyresnioji teisininkė