ESG

Vides, sociālie un pārvaldības jautājumi jau kādu laiku ir uzņēmumu prioritāšu saraksta augšgalā. Šādu nepieciešamību virza Eiropas Zaļā kursa politika un ar to saistītā tiesiskā regulējuma attīstība, kas savukārt rada investoru, klientu, uzraugošo iestāžu, darbinieku un citu iesaistīto personu pieaugošu interesi un nepieciešamību nodrošināt atbilstību. Uzņēmumi, kas ir tālredzīgi izstrādājuši ESG politiku un izprot sagaidāmās ilgtspējas prasības, spēs daudz labāk reaģēt uz nākotnes izaicinājumiem un ir konkurētspējīgāki.

Mūsu juridisko ekspertīzi papildina sadarbība ar vadošajiem speciālistiem ilgtspējīgas pārvaldības, finanšu novērtēšanas un IT risinājumu jomā. Šī vērtīgā sadarbība ļauj mums nodrošināt profesionālus, klienta konkrētajai vajadzībai pielāgotus risinājumus.

Mūsu komanda palīdzēs identificēt jums aktuālos ESG riskus, mazināt to potenciālo ietekmi un saskatīt jaunas biznesa iespējas. Mēs varam palīdzēt jums izprast jūsu darbībai saistošās juridiskās prasības, atrast optimālākos risinājumus un integrēt jūsu uzņēmuma ikdienas darbā būtiskākos ESG aspektus (piemēram, līgumi ar piegādātājiem, klientiem un partneriem, stratēģiskā plānošana, iekšējie ziņojumi u.tml.), neatkarīgi no uzņēmuma izmēra, darbības jomas un brieduma.

Ilgtspējīga pārvaldība un ilgtspējas ziņojumi

 • Ziņošanas prasību izvērtēšana
 • Dubultā būtiskuma novērtējums
 • ESG stratēģija
 • Piegādes ķēdes izvērtēšana
 • Ilgtspējas pārskata sagatavošana
 • Ilgtspējas pārskata atbilstības starptautiski atzītiem standartiem izvērtēšana (ESRS, GRI u.c.)

Vides prasības

 • Atļaujas un licences
 • Dabas resursu izmantošana
 • Enerģijas pārvaldība un efektivitāte
 • Vēja parki un citi attīstības projekti atjaunīgās enerģijas jomā
 • Atkritumu un bīstamo vielu pārvaldība
 • Vides ietekmes monitorings un ziņošana
 • Emisiju kontrole un pārvaldība
 • Emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas
 • Vides nodevas un nodokļi
 • Atbildība par vides tiesību aktu pārkāpumiem
 • Strīdu risināšana vides un klimata tiesību jomā

Sociālie jautājumi

 • Nodarbinātības politikas un iekšējie noteikumi
 • Darba apstākļu jautājumi
 • Ētikas kodekss un iekšējās kārtības noteikumi
 • Arodveselība un darba drošības prasības
 • Darba strīdi un trauksmes celšanas politika
 • Produktu drošības un citas prasības
 • Patērētāju tiesību aizsardzība

Pārvaldība

 • Uzņēmuma dibināšana un reģistrēšana
 • Pārvaldes struktūras juridiskais izvērtējums
 • Korporatīvās pārvaldības politika
 • Attiecības ar ieinteresētajām personām un to iesaiste
 • Valdes atbildība
 • Padziļināta uzņēmuma izpēte un rūpības pienākums
 • Korupcijas un kukuļošanas novēršanas un krāpšanas apkarošanas regulējums
 • Sankcijas un AML politika
 • Konkurences tiesības
 • Datu aizsardzība un privātums
 • IT un kiberdrošība
 • Konkrētās nozares specifiskais regulējums

 

Atzinības
The Legal 500 Green Guide 2024, Enerģētika, Latvijas birojs
“Birojs ir būtisks padomdevējs valsts un privātā sektora klientiem zaļās pārejas stratēģijas izstrādē un īstenošanā, kas ir būtiska Latvijas valsts enerģētiskajai neatkarībai un zaļās enerģijas attīstīšanai.”