ESG

Jätkusuutlikkuse põhimõtete järgimine on muutunud enesestmõistetavaks. Seda nii ettevõtte keskkonnaalase- ja sotsiaalse mõju osas kui ettevõtte juhtimises (ESG). Samas on tegemist valdkonnaga, kus (eriti Euroopas) on viimastel aastatel toimunud kiire areng ning lähiajal jõustumas mitmeid uusi õiguslikke nõudeid. Paljud neist mõjutavad lisaks finantsasutustele ja suurtele kontsernidele juba ka keskmise suurusega ettevõtteid – näiteks jätkusuutlikkuse alane aruandlus osana majandusaasta aruannetest ja tarbijatele nn roheväidete esitamise nõuded.

Samuti seavad pangad, investeerimisfondid ning teised finantsturu osalised ESG-alaseid nõudeid ja kriteeriumeid üha sagedamini kas rahastamise eelduseks või otsustavad nende põhjal täpsemate rahastamise tingimuste üle. Selle põhjuseks on, et märkimisväärne osa uutest finantsinstrumentidest Euroopa Liidus on kujundatud eesmärgiga panustada vähemalt teatud määral ESG-alaste eesmärkide saavutamisse.

COBALTi meeskond on viimastel aastatel nõustanud ESG-küsimustes mitmeid nii finantssektoris kui ka teistes majandusvaldkondades tegutsevaid ettevõtteid. Aitame teie ettevõtet (vajadusel koos meie koostööpartneritega) valdkonna kiirelt muutuvates nõuetes orienteerumise ja täitmisega, sh järgmistes küsimustes:

 • Ettevõtte- ja sektorispetsiifiliste ESG nõuete kaardistus ning ESG-nõuetele vastavuse tagamine ettevõtte tegevuses;
 • ESG-riskide tuvastamine ja haldamine (nn roheväidete nõuetele vastavus, tarneahela hoolsuskohustus, korruptsiooni ja positsiooni kuritarvitamise ennetamine);
 • Jätkusuutlikkuse-alane aruandlus (sh ettevõtte tegevuse EL taksonoomiale vastavuse kontroll, andmete kogumine tarneahelast), soovi korral ka innovatiivse IT-lahenduse abil (nt koostöös iduettevõttega ESGRID);
 • ESG-poliitikate ja juhtimissüsteemide väljatöötamine ja juurutamine;
 • ESG-auditite läbiviimine osana investeerimisotsuste tegemisest ning ettevõtete poolt kasutatavate auditiküsimustike analüüs ja täiendamine;
 • ESG-nõuete täitmiseks vajalike kokkulepete väljatöötamine rahastamis- ja omandamistehingute tegemisel;
 • Jätkusuutlike finantstoodete ning nende puhul nõutava teavitusdokumentatsiooni väljatöötamine.

Valik tehtud töid:

 • Aitasime haruldasi muldmetalle ja magneteid tootva kontserni emaettevõtet Neo Performance Materials Inc. (Silmeti ja Narvasse rajatava magnetitehase omanik) kontserni EL-is tegutsevatele ettevõtetele tulevikus kohalduvate jätkusuutlikkuse alaste aruandluse nõuete kaardistamisel ja nende täitmiseks ette valmistumisel. Kontserni ettevõtted asuvad nii Eestis, Saksamaal kui ka Ühendkuningriigis, Kanadas, Jaapanis ja mujal. Kliendi sõnul aitas tehtud kompaktne ülevaade luua vajaliku selguse nõuete täitmiseks.
 • Aitasime Tallinna südalinnas büroohoonet omavale ettevõttel luua ESG-poliitika, mis kirjeldab selle keskkonnasäästu meetmeteid, personalipoliitikat ning läbipaistvat juhtimist. Varasema koostöö tõttu olime hästi tuttavad ettevõtte hetkeseisu ning tulevikuplaanidega, mistõttu saime aja- ja kulutõhusalt luua ettevõttele praktilise ja kasuliku tööriista.
 • Nõustasime rahvusvahelist investeerimisettevõtet kõikidele finantsturu osalistele kohaldatava jätkusuutlikkuse-alase teavituskohustuse täitmisel. Kontrollisime ettevõtte poolt veebilehel, aruannetes ning lepingute sõlmimise eel avaldatava teabe vastavust nõuetele ning tegime ettepanekuid selle sisu ja esitlusviisi osas.
 • Osana Livonia Partners Fund II AIF nõustamisest seoses fondi investeeringuga tarkvarafirmasse Wildix OÜ viisime rahastuse saanud ettevõtte suhtes läbi põhjalikuma ESG-auditi. Hindasime auditi tulemusena ettevõtte ESG-küpsust, tõime välja suurimad ESG-alased riskitegurid ning andsime kliendile nõu, millist infot küsida enne investeerimisotsuse tegemist ning kuidas tagada, et rahastatava ettevõtte ESG-alased tegevused ja tulemused ka pärast investeeringu tegemist paremuse suunas areneksid.
 • Nõustasime Eesti Pangaliitu seoses kinnisvara hindamise standardi muutmisega. Täpsemalt hindasime seni kehtiva standardit ja selle käigus väljaselgitatavat infot EL jätkusuutlikku rahastuse taksonoomia seisukohast ning tegime ettepanekuid, kuidas täiendada standardit selliselt, et tulevikus saaksid pangad võimalikult palju taksonoomiaga seotud infost juba kinnisvara hindamisaktist.
 • Nõustasime metsamaasse investeeriva ettevõtte uue keskkonnaalaseid eesmärke edendava fondi (nn SFRD artikkel 8 fondi) loomisel. Aitasime ettevõttel sõnastada ESG-poliitika ning välja töötada fondi poolt rakendatavad reeglid, mis aitavad tagada, et tehtavad investeeringud valitud eesmärkidesse panustavad. Samuti aitasime ettevõttel koostada SFRD kohaselt nõutavad infomaterjalid (veebilehel, aruannetes, lepingute sõlmimise eel avalikustatav teave).
 • Aitasime riskikapitalifondi Change Ventures kõikidele finantsturu osalistele kohaldatava jätkusuutlikkuse-alase teavituskohustuse täitmisel. Täpsemalt aitasime ettevõttel kokku panna veebilehtedel, aruannetes ning lepingute sõlmimise eel esitatava jätkusuutlikkuse alase teavitusmaterjali.
 • Nõustasime riskikapitalifondi Karma Ventures kõikidele finantsturu osalistele kohaldatava jätkusuutlikkuse-alase teavituskohustuse täitmisel. Aitasime ettevõttel kokku panna veebilehtedel, aruannetes ning lepingute sõlmimise eel esitatava jätkusuutlikkuse alase teavitusmaterjali.
 • Töötasime Luminori panga jaoks välja tööriista, mille abil hinnata kinnisvara ja taastuvenergia sektori projektide vastavust EL jätkusuutliku rahastuse taksonoomiale. Tööriista väljatöötamisel oli suurimaks väljakutseks see, kuidas nii klientide kui panga jaoks võimalikult lihtsalt, ent samas piisava kindlusega välja selgitada erinevate kriteeriumite täitmine konkreetse projekti poolt (nt milliste nõuete täitmist on võimalik tuvastada ehitusloa olemasolu läbi). Käesoleval ajal on tööriista rakendamine veel pilootfaasis.