Majanduskuriteod

Meie majanduskuritegudele spetsialiseerunud töögrupp nõustab, esindab ja kaitseb kliente kõikvõimalikes küsimustes ja olukordades, mis seonduvad võimalike kuritarvituste ja klientide suhtes alustatud menetlustega. Oleme edukalt esindanud ja kaitsnud oma kliente erinevates kriminaal-, väärteo- ja järelevalvemenetlustes. Meie valdkonnaspetsialistid on nõustanud ja kaitsnud kliente erinevates majanduskuritegudes, olgu selleks kelmus, omastamine, usalduse kuritarvitamine, rahapesu, altkäemaks või muu etteheidetav tegu.

Teame hästi, et kliendid eelistavad sellistes olukordades ja küsimustes juhtumi kiiret lõpetamist, seejuures ilma tarbetu avaliku tähelepanuta. Seetõttu on meie fookus alati juhtumi efektiivsel lahendamisel kliendi jaoks parimal viisil ning reeglina eeldab see just läbimõeldud proaktiivset strateegiat asja kiireks lõpetamiseks. Meie eeliseks on suur meeskond, mis tegeleb igapäevaselt erinevates majandussektorites ja ärivaldkondades. Seega võib klient olla kindel, et vajadusel on tema probleemi või küsimuse lahendamisele lisaks spetsiifilist kriminaal- või järelevalvemenetlust ja taktikat tundvale eksperdile kaasatud ka konkreetse kliendi ärivaldkonda, regulatsioone ja praktikat tundev ekspert. See tagab kliendile asjatundliku ja laiapõhjalise nõustamise ning kaitse sõltumata sellest, kas olukord nõuab suhtlust ja esindust Prokuratuuris, PPA-s, Kaitsepolitseis, Finantsinspektsioonis, Rahapesu Andmebüroos, Konkurentsiametis või teistes ametiasutustes, või erinevates kohtutes, sh Euroopa Inimõiguste Kohtus.

Samuti nõustame ja esindame kliente, kui klient on ise sattunud mõne süüteo või kuritarvituse ohvriks. Olgu selleks siis kuriteoteate esitamine Prokuratuuri, nõude või hagi esitamine kahju tekitaja vastu või muude küsimuste efektiivne lahendamine (nt töösuhete kiire lõpetamine, ohu vähendamine ettevõttele ja tema varale, sh ärisaladuste kaitse jne).

Oleme suurepäraselt teadlikud, et parim kriminaal- või järelevalvemenetlus on kliendi jaoks see, millist ei ole kunagi olnud. Peame eriti oluliseks just klientide huvide ennetavat kaitsmist ja sellega seonduvat nõustamist. Seetõttu nõustame kliente igapäevaselt, kuidas kuritegusid ja õigusrikkumisi vältida ning neid oma organisatsiooni sees ära hoida. Kaardistame ja minimeerime igapäevaselt nii oma klientide erinevate ettevõtmistega kaasnevaid riske kui ka organisatsioonisiseseid riske, koostades või analüüsides sealjuures mitmesuguseid ettevõttesiseseid protseduure, juhendeid ja kordasid ning korraldades ettevõtetele ja nende töötajatele koolitusi.

 

Tunnustus
Chambers and Partners 2021, vaidluste lahendamine, Eesti büroo
Mitmete allikate sõnul on meeskonna lähenemine ärile orienteeritud ning üks klient märgib: „Nõuanded on alati väga selged: millised on valikud ning millised on poolt- ja vastuargumendid.“