` Rauno Ligi | COBALT

Rauno Ligi

Valdkonnajuht / Eesti

Tutvustus

Rauno Ligi on advokaadibüroo COBALT valdkonna juht ning majanduskuritegude valdkonna ja konkurentsivaidluste valdkonna kaasjuht. Rauno eristub oma laiaulatusliku kogemusega kõikvõimalikes erinevates menetlustes.

Rauno on edukalt kaitsnud kliente erinevates väärteo- ja kriminaalmenetlustes, mis puudutavad nt väidetavat altkäemaksu andmist, kelmust, omastamist, keelatud kartellikokkuleppe sõlmimist jt majanduskuritegusid. Samuti nõustab ta kliente igapäevaselt erinevates õiguslikes küsimustes rahapesust konkurentsisüütegudeni, et vältida menetluste alustamist/jätkamist klientide suhtes. Tal on laiaulatuslik kogemus klientide nõustamisel sisejuurdluste läbiviimistel, kriminaalmenetluste alustamises ja nõuete esitamises kahju tekitaja suhtes. Näiteks on ta esindanud klienti erinevate tsiviilnõuete esitamisel ja kriminaalmenetluste alustamisel, kus vastaspool kasutas erinevaid keerulisi skeeme ja tankiste ning klientide nõuded ulatusid 9 miljoni euroni. Samuti koolitab ta kliente, kuidas kuritarvitusi vältida ja erinevates menetlustes käituda.

Rauno on edukalt esindanud kliente kõikvõimalikes konkurentsiõiguslikes vaidlustes. Ta on kliente esindanud nii Konkurentsiameti erinevates menetlustes, nõuete esitamisel tsiviilkohtus kui kaebuste esitamisel halduskohtus. Ta on olnud osaline mitmes pretsedenti loovas turgu valitseva ettevõtja seisundi kuritarvitamise keelu kohtuasjas. Samuti on ta kaitsnud kliente keelatud kokkuleppeid puudutavates riiklikes järelevalvemenetlustes ning kriminaalmenetlustes nii kohtueelselt kui kohtus.

Rauno on praktiseerinud Euroopa Liidu Üldkohtus. Rauno omab mitmekülgset kogemust klientide nõustamisel erinevates EL-i õiguse küsimustes. Näiteks on ta esindanud klienti kahjunõudes riigi vastu tulenevalt EL-i õiguse rikkumisest, kus tekitatud kahju ulatus 11 miljoni euroni.